Naložbe v URE in OVE

Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije 

 

Razpisnik: Slovenski okoljski javni sklad (EKO sklad)

Datum objave: 05.10.2018

Predmet: Predmet javnega poziva so finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev in kredita s subvencionirano obrestno mero, dodeljene po pravilu »de minimis«, za nove naložbe učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov energije na območju Republike Slovenije.

Okvirna višina sredstev: Okvirna skupna višina sredstev znaša

  • 4.000.000 EUR za nepovratna sredstva in stroške subvencionirane obrestne mere
  • 5.000.000 EUR za kredite.

Upravičenci: Na javnem pozivu lahko sodelujejo:

  • gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah in
  • zadruge po Zakonu o zadrugah.

Upravičeni stroški so: Upravičeni strošek je nova naložba v izvedbo enega ali več ukrepov, ki se bodo začeli izvajati po oddaji vloge za pridobitev finančne spodbude:

A- toplotna izolacija zunanjih sten, sten proti neogrevanim prostorom ali sten proti terenu;
B- toplotna izolacija tal na terenu, tal nad neogrevanim prostorom ali tal nad zunanjim zrakom;
C- toplotna izolacija stropa proti neogrevanemu prostoru ali stropa v sestavi ravnih ali poševnih streh;
D- zamenjava oken z energijsko učinkovitimi okni;
E- vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe;
F- vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe;
G- zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja;
H- vgradnja sprejemnikov sončne energije;
I- vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbah;
J- vgradnja energijsko učinkovitega sistema razsvetljave;
K- optimizacija sistema ogrevanja;
L- naložbe v naprave za samooskrbo z električno energijo;
M- gradnja skoraj nič-energijske stavbe;
N- izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali naprav;
O- vgradnja energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnja frekvenčnih pretvornikov;
P- uvedba sistema upravljanja z energijo;
R- ukrep energetske učinkovitosti v poslovnem procesu;
S- naložbe v naprave za soproizvodnjo električne energije in toplote.
  • Spodbuda za ukrepe od A do K je lahko dodeljena le za stavbe oziroma dele stavb, za gradnjo katerih je bilo gradbeno dovoljenje izdano pred 1.7.2010, morebitno gradbeno dovoljenje za legalizacijo stavbe, zgrajene pred 1.7.2010, pa pred oddajo vloge po tem javnem pozivu.

Višina sofinanciranja:

  • do 20 % nepovratnih sredstev oz. do 200.000 EUR (de minimis) + brezobrestni kredit (3 mesečni EURIBOR + 0,00 %).

Roki za oddajo: do porabe sredstev