Nepovratna sredstva za razvojne projekte, ki se bodo izvajali na področju Zahodnega Balkana

Javni razpis za izvajanje projektov mednarodnega razvojnega sodelovanja na Zahodnem Balkanu v letih 2014, 2015 in 2016

Razpisnik: Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova 25, Ljubljana

Datum objave: 27.12.2013

Namen: Namen javnega razpisa je sofinanciranje največ šestih projektov mednarodnega razvojnega sodelovanja na Zahodnem Balkanu v letih 2014, 2015 in 2016.

Predvidena višina nepovratnih sredstev:  480.000 EUR

Višina sofinanciranja: največ 80.000 EUR za posamezni projekt (do 24.000 EUR v 2014, do 31.000 EUR v 2015 in do 25.000 EUR v 2016).

Upravičenci:

1. Nevladne organizacije registrirane v Republiki Sloveniji (NVO), ki so ustanovljene na podlagi Zakona o društvih, Zakona o ustanovah ali Zakona o zavodih.

2. Humanitarne organizacije, ki imajo sedež na ozemlju Republike Slovenije in so vpisane v razvid v skladu z Zakonom o humanitarnih organizacijah.

3. Verske skupnosti in njihovi sestavni deli, ki jim je Urad vlade RS za verske skupnosti izdal potrdilo o pravni osebnosti.

4. Ustanove ki jih je (so)ustanovila Vlada Republike Slovenije za izvajanje mednarodnega razvojnega sodelovanja in mednarodne humanitarne pomoči v skladu z Zakonom o ustanovah. Namen ustanove mora biti splošno koristen ali dobrodelen in praviloma trajen.

5. Izvajalci negospodarskih javnih služb (NJS – ureja Zakon o zavodih), ki so lahko javni zavodi, gospodarske družbe, ki so v večinski lasti države, če gre za oblike statusnega partnerstva v skladu z zakonom, ki ureja javno-zasebno partnerstvo in jim je podeljena koncesija ter pravne osebe zasebnega prava, samostojni podjetniki ali druge fizične osebe, ki jim je podeljena koncesija.

Upravičene dejavnosti so:

Projekti se morajo pretežno izvajati v eni izmed ciljnih držav: Albanija, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Kosovo, Makedonija in Srbija.

Projektne aktivnosti pa morajo biti skladne z naslednjimi vsebinskimi področji:

A) Varovanje okolja s poudarkom na trajnostnem upravljanju voda:

 • trajnostno upravljanje z vodami;
 • trajnostno upravljanje z odpadki;
 • trajnostna raba naravnih virov;
 • izobraževanje in ozaveščanje o pomenu varovanja okolja in trajnostne rabe naravnih virov, s poudarkom na pravici do čiste vode.

B) Skrb za dobrobit otrok:

 • izobraževanje in ozaveščanje o zdravstvenih tveganjih, medetničnih odnosih in/ali drugih področjih;
 • ozaveščanje s poudarkom na pripadnikih ranljivih ali marginaliziranih skupin;
 • preprečevanje in soočanje s psihosocialnimi motnjami;
 • priprava za aktivno državljansko vlogo;
 • spodbujanje prostovoljstva.

C) Krepitev vloge žensk:

 • podpora, izobraževanje in poklicno usposabljanje žensk za doseganje ekonomske neodvisnosti;
 • krepitev in promoviranje enakopravnega dostopa žensk in moških do izobraževanja;
 • aktivnosti usmerjene k doseganju enakosti spolov ter uveljavljanju in varovanju pravic žensk ter s tem k ekonomskemu in političnemu opolnomočenju žensk;
 • ozaveščanje o enakosti spolov in prednostih udeležbe žensk s poudarkom na pripadnikih ranljivih ali marginaliziranih skupin.

Posamezni prijavitelj lahko prijavi več kot en projekt.

Drugi pogoji razpisa: V projekt mora prijavitelj vključiti najmanj eno lokalno partnersko organizacijo.

Upravičeni stroški so:

 • stroški dela,
 • stroški potovanj,
 • produkcijski stroški,
 • posredni stroški (znašajo lahko največ 7 % vrednosti financiranja Ministrstva za zunanje zadeve).

Rok prijave: 7.2.2014