Nepovratna sredstva v kombinaciji z ugodnim kreditom

Prvi javni razpis za sofinanciranje manjših začetnih naložb

 

Razpisnik: Mariborska razvojna agencija p.o.

Datum objave: 12.06.2015

Predmet: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje manjših začetnih naložb v mikro, malih in srednje velikih podjetjih iz upravičenega območja (Kungota, Hoče-Slivnica, Mestne občine Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi), ki bodo pridobila garancije za bančne kredite, ki jih bosta podelili Mariborska razvojna agencija p.o. in RRA Koroška d.o.o. v sodelovanju z izbranimi bankami, na podlagi ločenih javnih razpisov v okviru regijskih garancijskih shem.

Namen: Namen javnega razpisa je podpora podjetjem, ki nimajo dovolj akumulacije za nova vlaganja, imajo pa izdelane razvojne programe in programe prestrukturiranja, ki vključujejo začetna vlaganja za nove programe ali razširitev dejavnosti.

Upravičenci: na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, samostojni podjetniki in zadruge, ki imajo na dan oddaje vloge na ta javni razpis vsaj 6 mesecev sedež podjetja ali registrirano poslovno enoto na upravičenem območju.

Upravičeni stroški so:

 • materialne investicije: nakup nove tehnološke opreme, nakup zemljišč, stroški komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in/ali nakupa objekta;
 • nematerialne investicije: nakup patentne pravice, licence, blagovne znamke ali prenos nepatentiranega tehničnega znanja.

Upravičen namen investicije:

 • vzpostavitev nove poslovne enote,
 • razširitev zmogljivosti obstoječe poslovne enote,
 • diverzifikacija proizvodnje PE na proizovde in storitve,
 • bistvena sprememba proizvodnega procesa v obstojočei PE.

Dodatni pogoji:

 • Projekt mora biti zaključen najkasneje do 23.102015.
 • Investicija mora ostati v regiji najmanj 3 leta.
 • Za nepovratna sredstva lahko upravičenci kandidirajo samo v kombinaciji z ugodnim kreditom.

Kreditni in garancijski pogoji:

Predvidena skupna višina razpisanih sredstev:

 • 607.142,00 EUR nepovratnih sredstev

Višina sofinanciranja:

 • 35% srednje velika podjetja
 • 45% mikro in mala podjetja

Roki za oddajo: Rok za prijavo je odprt od 19.06.2015 od 8. ure dalje do porabe sredstev.