Javni razpis URE-GEN-I-2014-1

Razpisnik: GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o.

Datum objave: 7.2.2014

Namen: Dodelitev nepovratnih finančnih spodbud za izvedbo svetovalnih storitev, ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih odjemalcih na območju RS za

  1. izvedbo razširjenega energetskega pregleda podjetja/objekta ter
  2. izvedba programov informiranja in ozaveščanja

Skupna višina nepovratnih sredstev: 50.000,00 EUR

Višina sofinanciranja: 50% upravičenih stroškov, ne glede na velikost podjetja, vendar največ 15 €/MWh letnega prihranka energije. Maksimalna višine spodbude znaša 10.000,00 €

Upravičenci:

Vsa podjetja, organizirana kot gospodarske družbe, registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1)  ali samostojni podjetniki, ki imajo sedež v RS.

Upravičeni stroški:

  1. Strošek izvedbe razširjenega energetskega pregleda, ki ga upravičenec naroči pri zunanjem izvajalcu.
  2. Stroški izvedbe dejavnosti informiranja oz. ozaveščanja, kar vključuje:
  • stroške dela organizacije takšnega dogodka (stroški morajo biti podrobno predstavljeni in utemeljeni, kar zajema predstavitev predvidenih aktivnosti,
  • obseg predvidenih ur po posamezni aktivnosti ter vrednotenje urne postavke);
  • stroške promocijskega materiala in brošur, ki se nanašajo na izvedbo ukrepa;
  • stroški najema prostora in pogostitve;
  • plačilo zunanjim govornikom (priloga ponudbe je tudi predstavitev referenc posameznega govornika). Plačilo predavateljem, ki znaša nad 300,00 € se ne prizna kot upravičen strošek po tem razpisu.

 

Rok prijave: prvi rok 14.2.2014, zadnji 7.3.2014.