P1 (2013)

Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Datum objave: 15.03.2013

Predmet: Predmet razpisa so garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere,ki jih razpisuje Sklad v sodelovanju z naslednjimi bankami: Banka Celje d.d., Gorenjska Banka d.d., Raiffeisen Banka d.d., Poštna banka Slovenije d.d., BKS Bank AG, Hypo alpe adria bank d.d., Probanka d.d., Deželna Banka Slovenije d.d., Sberbank banka d.d., Abanka Vipa d.d., Banka Koper d.d., Nova kreditna banka Maribor d.d., Nova Ljubljanska banka d.d., Factor banka d.d., SKB d.d., UniCredit Banka Slovenije d.d Banka Sparkasse d.d., Delavska hranilnica d.d. Ljubljana in Hranilnica Lon d.d. Kranj.

Namen: je spodbujanje podjetij za izvedbo projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti in izboljšanja financiranja obratnih sredstev v težjih gospodarskih razmerah. Ugodnost kredita je izražena v nižji obrestni meri ročnosti kredita in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kreditov.

Predvidena višina pomoči: skupna višina razpisanih sredstev:

– za izdajanje garancij je 27.000.000 EUR;

– za subvencioniranje obrestne mere pa 4.415.500 EUR.

Višina odobrenega kredita in kreditni pogoji so odvisni od velikosti podjetja in kreditno-garancijske linije.


Upravičenci: na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP), ki so organizirana kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki, registrirana najkasneje do 31.03.2013 (upošteva se datum registracije podjetja na Sodišču), razen če je v nadaljnjem besedilu javnega razpisa drugače določeno.


Upravičeni stroški so:

  • materialne investicije;
  • nematerialne investicije;
  • obratna sredstva.


Kreditni in garancijski pogoji:

Podjetje lahko kandidira za:

– mikrogarancije (zagotavljanje nemotenega tekočega poslovanja MSP-jev)

– razvojne garancije (spodbujanje podjetij v razvojne investicije, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti).

Podjetje lahko kandidira za mikrogarancije (financiranje samo obratnih sredstev) le v primeru, kadar je iz poslovnega načrta podjethja razvidno, da podjetja ta sredstva potrebuje za razvoj oz. širitev dejavnosti.


Rok prijave:

– 10.4.2013

– 10.5.2013

– 10.6.2013

– 10.9.2013

– 10.10.2013

– 10.11.2013