Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere – P1 2015

P1  2015 – Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

 

Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad

Datum objave: 13.03.2015

Predmet: predmet produkta so garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere.

Namen: je spodbujanje podjetij za izvedbo projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti in izboljšanja financiranja obratnih sredstev v težjih gospodarskih razmerah. Ugodnost kredita je izražena v nižji obrestni meri, ročnosti kredita in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kreditov. Garancija Sklada predstavlja povečano možnost pridobitve kredita za tista podjetja, ki nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje bančnega kredita ali za podjetja, ki želijo del svojih jamstev sprostiti za nov investicijski ciklus.

 

Upravičenci: Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP), ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge in zavodi.

Pogoji:

 • ohranjanje zaposlenih (izhodišče je število zaposlenih  delavcev na zadnji dan preteklega meseca glede na mesec oddaje vloge) do zaključka projekta. Projekt se mora zaključiti najkasneje do 31. 12. 2017,
 • izboljšati tehnološko opremljenost in delovne pogoje podjetja z vidika povečanja prihodka in dobička podjetja ali dodane vrednosti na zaposlenega,
 • projekt mora biti realiziran v Republiki Sloveniji.

Upravičeni stroški so:

 • materialne investicije, ki pomenijo stroške nakupa nove tehnološke opreme, nakupa zemljišč (max 10%), stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in/ali nakupa objekta,
 •  nematerialne investicije, ki pomenijo prenos tehnologije v obliki nakupa patentiranih pravic, licenc, znanja in ne patentiranega tehničnega znanja,
 • obratna sredstva (nakup materiala, blaga, oziroma denar za financiranje storitev, promocije, plač, davčnih obveznosti, stroškov testiranja,…).

Upravičeni so stroški, ki so ali bodo nastali med 1.1.2015 in 31.12.2015. Med upravičene stroške ne spada nakup cestno prevoznih sredstev.

Kreditni in garancijski pogoji:

 • Obrestna mera za kredit znaša: 6 mesečni euribor + 0,95%
 • Stroški: stroški kredita se določijo v skladu s tarifo banke; strošek za odobritev garancije znaša 0,5% od vrednosti garancije enkratno,
 • Zavarovanje kredita: izvede banka v skladu z njenimi pogoji poslovanja in Pogodbo o medsebojnem sodelovanju med Skladom in banko,
 • Zavarovanje garancije: Sklad z banko sklene sporazum o zavarovanju svojega dela terjatve, na podlagi katerega bo banka pooblaščena za celotni postopek zavarovanja in postopek izterjave neplačanega dela glavnice in obresti kredita; pogodbenici se bosta poplačali v skladu z Obligacijskim zakonikom.

Stopnja garancije, odplačilna doba in odlog plačila glavnice so odvisni od namena porabe kredita.

Podjetje lahko kandidira za:

 • mikrogarancije (zagotavljanje nemotenega tekočega poslovanja MSP-jev)
 • razvojne garancije (spodbujanje podjetij v razvojne investicije, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti).
Predvidena skupna višina razpisanih sredstev:
 • za izdajanje garancij:  40.000.000 EUR; od tega je:
  • 30.000.000 EUR namenjeno izdajanju garancij podjetjem, ki so registrirana več kot 5 let in
  • 10.000.000 EUR namenjeno izdajanju garancij podjetjem, ki so registrirana manj kot 5 let.
 • za subvencioniranje obrestne mere: 8.000.000 EUR; od tega je:
  • 6.000.000 EUR sredstev namenjeno subvencioniranju obrestne mere podjetjem, ki so registrirana več kot 5 let in
  • 2.000.000 EUR sredstev namenjeno subvencioniranju obrestne mere podjetjem, ki so registrirana manj kot 5 let.

Višina odobrenega kredita in kreditni pogoji so odvisni od velikosti podjetja in kreditno-garancijske linije.

 

Roki za oddajo vlog:  7. 4., 7. 5., 8. 6., 7. 7., 7. 9., 7. 10. 2015