P1 plus 2019

P1 plus 2019 – Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

 

Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad

Datum objave: 15.03.2019

Predmet: Predmet produkta so garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki jih razpisuje Sklad v sodelovanju z naslednjimi bankami: Gorenjska Banka d.d., BKS Bank AG, Addiko Bank d.d., Deželna Banka Slovenije d.d., Sberbank banka d.d., Abanka d.d., Banka Intesa Sanpaolo d.d., Nova kreditna banka Maribor d.d., Nova Ljubljanska banka d.d., SKB banka d.d., Banka Sparkasse d.d., Hranilnica Lon d.d. Kranj, Primorska hranilnica Vipava d.d. ter Delavska hranilnica d.d. Ljubljana. 

Namen: Produkt P1 plus 2019 je namenjen hitrejšemu, lažjemu in cenejšemu pridobivanju bančnih kreditov, ki zagotavljajo rast in razvoj MSP in omogočajo: konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti, izboljšanje financiranja obratnih sredstev, povečanje dodane vrednosti na zaposlenega ter ohranjanje in/ali ustvarjanje novih delovnih mest in spodbujanje zasebnih vlaganj  ter krepitev razvojno tehnoloških rešitev v podjetju.

Skupna višina razpisanih sredstev za izdajanje garancij je največ do 72.000.000 EUR. Od tega je predvidoma:

 • 54.000.000 EUR namenjeno izdajanju garancij za MSP 5 + (podjetja, ki so registrirana več kot 5 let do vključno datuma vložitve vloge);
 • 18.000.000 EUR namenjeno izdajanju garancij za MLADE MSP (podjetja, ki so registrirana manj kot 5 let do vključno datuma vložitve vloge).

Skupna višina razpisanih sredstev za subvencioniranje  obrestne mere je 7.200.000 EUR. Od tega je predvidoma: 

 • 5.400.000 EUR namenjeno izdajanju garancij za MSP 5 + (podjetja, ki so registrirana več kot 5 let do vključno datuma vložitve vloge);
 • 1.800.000 EUR namenjeno izdajanju garancij za MLADE MSP (podjetja, ki so registrirana manj kot 5 let do vključno datuma vložitve vloge).

Upravičenci: Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju MSP), ki se kot pravne ali fizične osebe, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge in zavodi, ter socialna podjetja (so.p.) s statusom gospodarske družbe, zadruge in zavoda, ki so se preoblikovale po Zakonu o socialnem podjetništvu.

Prijavitelji morajo izpolnjevati še dodatne pogoje:

 • imeti vsaj 1 zaposleno osebo;
 • dosegati bonitetno oceno po GVINU vsaj D2;
 • v bilancah 2017 oz. 2018  izkazujejo celotni kapital v obveznostih do virov sredstev vsaj v višini 7 %;
 • dosegati finančni kazalnik EBITDA v vrednosti 7 in manj.

Upravičeni stroški:

 • Za razvojne garancije:
  • stroški materialnih in nematerialnih investicij;
  • obratna sredstva, le v kombinaciji z materialnimi in/ali nematerialnimi investicijami in lahko znašajo največ 30% od skupne vrednosti materialno/nematerialnih investicij oziroma maksimalno 200.000 EUR.
 • Za mikrogarancije:
  • obratna sredstva. 

Roki za prijavo:

Roki za predložitev vlog so: 5.4., 15.4., 1.5., 15.5., 1.6., 15.6., 1.7., 1.9., 15.9., 1.10., 15. 10. 2019.

V okviru programa so na voljo tri kreditno-garancijske linije:

 

G* Za podjetja z glavno dejavnostjo v okviru šifre dejavnosti “G–Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil”, je določena posebna kreditno-garancijska linija A.3.

 

A.1. Razvojne garancije in mikrogarancije za MSP

 

 

A.2. Razvojne garancije in mikrogarancije za tehnološko inovativna podjetja

 

 

A.3. Razvojne garancije in mikrogarancije za MSP iz dejavnosti šifre G – trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil