P2 – spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2017

Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2017 (P2 2017)

 

Razpisnik:  Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Datum objave: 24.03.2017

Predmet: Predmet razpisa je sofinanciranje (subvencije) zagona, razvoja MVP (minimum viable product) in komercializacija končnih produktov inovativnih podjetij, ki jih razpisuje Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju: Sklad) v letu 2017.

 

Predvidena višina subvencij: največ do 2.160.000 EUR, od tega:

  • do 1.080.000 EUR za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija in
  • do 1.080.000 EUR za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija.

 

Višina sofinanciranja: Maksimalna višina sofinanciranja posamezne operacije je do 54.000 EUR, ki ga upravičenec prejme v treh zaporednih izplačilih v letih 2017 – 2019.

 

Intenzivnost pomoči: do 100 % upravičenih stroškov operacije

 

Upravičenci: vlagatelji na ta javni razpis so lahko: mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP) s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge

 

Vlagatelji :   podjetja, ki so se registrirala oz. priglasila pri pristojnem organu med 1. 1. 2016 in 15. 3. 2017.

 

Upravičeni stroški so:

  • stroški opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev (nakup nove opreme) ter stroški investicij v neopredmetena sredstva (nakup programske opreme),
  • stroški storitev zunanjih izvajalcev
  • stroški informiranja in komuniciranja
  • stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom
  • posredni (operativni) stroški

 

 Obdobje upravičenosti: Sofinanciranje se odobri za povračilo upravičenih stroškov operacije, nastalih:

  • od 1. 9. 2016 do 31. 7. 2017 za prvo izplačilo do 10.000 EUR,
  • od 1. 8. 2017 do 31. 1. 2018 za drugo izplačilo do 12.000 EUR in
  • od 1. 2. 2018 do 28. 2. 2019 za tretje izplačilo do 32.000 EUR.

 

Rok prijave: 18. 4. 2017