P2L 2017

Spodbude za rast podjetij na področju rabe lesa v letu 2017 – P2L

 

Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije  za podjetništvo

Datum objave: 18.04.2017

Predmet:  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij podjetij, ki so usmerjena k novim in izboljšanim poslovnim in proizvodnim procesom s ciljem zmanjšanja porabe virov (materiala, vode, energije, itd,..) , ki uvajajo uporabo lesnih ostankov in odpadkov, razvijajo zelene produkte ter delujejo na področju rabe lesa.

Predvidena skupna višina razpisanih sredstev:  400.000 EUR in sicer:

  • za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija: 275.184 EUR in
  • za  kohezijsko regijo Zahodna Slovenija: 124.816 EUR.

Upravičenci: Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP), ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge ali zavodi.

Na razpis se lahko prijavijo tudi socialna podjetja, ki so se preoblikovala po Z akonu o socialnem podjetništvu.

Upravičenci so podjetja, ki imajo glavno registrirano dejavnost:

  • oddelek C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva, ali
  • oddelek C31 Proizvodnja pohištva.

Podjetja morajo biti registrirana ali vpisana v poslovni register med 1. 1.2016 in 14.04.2017 (upošteva se datum registracije podjetja, v primeru socialnega podjetja pa datum prve registracije pred preoblikovanjem v socialno podjetje, pri čemer je bila prva registracija pred preoblikovanjem v socialno podjetje opravljena od 1. 1. 2016 do 14.04.2017).

 

Upravičeni stroški so:

  • stroški opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev (nakup nove opreme) ter stroški investicij v neopredmetena sredstva (nakup programske opreme). Upravičena do sofinanciranja je zgolj oprema, katere vrednost znaša najmanj 500,00 EUR brez DDV;
  • stroški storitev zunanjih izvajalcev do skupne višine 2.000,00 EUR brez DDV;
  • stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom za osebje, ki dela na prijavljeni operaciji za polni delovni čas
  • posredni (operativni) stroški, se uveljavljajo v obliki pavšala v višini 15 % upravičenih neposrednih stroškov plač in povračil stroškov v zvezi z delom za osebje, ki izvaja dela na operaciji(npr. stroški materiala, goriva, vode, telefona itd.).

Do sofinanciranja so upravičeni stoški, ki so nastali v obdobju od 01.01.2017 do 31.10.2017.

 

Višina sofinanciranja:

  • 75% za upravičence s sedežem v Vzhodni kohezijski regiji;
  • 70% za upravičence s sedežem v Zahodni kohezijski regiji.

Upravičenec lahko prejme sofinanciranje v višini najmanj 7.000 EUR in največ 40.000 EUR.

 

Rok za oddajo: 16.05.2017