Spodbude za zagon podjetij – P2R

Spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjko v letu 2015 (P2R)

 

Razpisnik:   Slovenski podjetniški sklad

Datum objave: 13.03.2015

Namen: Namen produkta je spodbuditi zagon novoustanovljenih  podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo. S podporo se izboljša poslovanje in realizacija razvojnih potencialov z namenom zniževanja stopnje umrljivosti v začetnem obdobju poslovanja ter izboljša lastna konkurenčnost na domačih oz. tujih trgih. Zasleduje se razvoj podprtih podjetij in uspešen prenos idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev.

Upravičenci: So pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirani kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge ali zavodi ter socialna podjetja, ki so se preoblikovala po Zakonu o socialnem podjetništvu. Upravičenci so podjetja, ki so bila registrirana v obdobju od 01.01.2013 do 27.03.2015 in imajo sedež na enem izmed problemskih območij z visoko brezposelnostjo.

  • območja občin Pomurske regije (Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij ob Ščavnici, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana in Veržej) in občine Sveti Tomaž, Ormož in Središče ob Dravi;
  • območja občin Pokolpja (Kočevje, Loški Potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič in Metlika);
  • območja občin Maribora s širšo okolico (Mestna občina Maribor,Hoče-Slivnica, Kungota, Pesnica, Ruše, Selnica ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Podvelka in Radlje ob Dravi);
  • območja občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje.

Višina sofinanciranja: do 20.000 EUR

Upravičeni stroški so:

  • stroški materialnih naložb (nakup opreme) in nematerialnih naložb (nakup programske opreme),
  • obratni stroški (nakup materiala in blaga, stroški promocije, tržnih raziskav,mentorskih storitev, bančne, računovodske in pravne storitve),
  • stroški najema opreme in najema poslovnih prostorov v kolikor so ti namenjeni trgovski ali storitveni dejavnosti in je pomembna bližina lokacije potencialnim kupcem / strankam (npr. najem poslovnih prostorov v mestnem središču) , do skupne višine največ 2.000,00 EUR
  • prispevki iz osebnega dohodka in prispevki na osebni dohodek, minimalni prispevki za s.p., za enega na novo zaposlene ga od 01.03.2015 do 30.09.2015,
  • nakup enega novega kombiniranega vozila za potrebe opravljanja dejavnosti v višini največ do 4.000,00 EUR.

Upravičeni so stroški, ki nastanejo od 01.01.2014 do 30.09.2015.

Rok prijave: 31.03.2015