P4 – tehnološka oprema

Javni razpis za sofinanciranje nove tehnološke opreme v letih 2013 – 2014 – Produkt P4

Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad

Datum objave: 21.06.2013

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nove tehnološke opreme, ki predstavlja začetno investicijo. Namen javnega razpisa je spodbujanje začetnih investicij v materialna in nematerialna sredstva, in sicer tistih, ki so povezana s širitvijo obstoječega podjetja, z razširitvijo dejavnosti podjetja na nove, dodatne proizvode ali s temeljnimi spremembami v splošnem procesu proizvodnje obstoječega podjetja.

Višina razpisanih sredstev: Okvirna višina nepovratnih sredstev v letu 2014 po tem razpisu znaša največ do 31.140.000,00 EUR.

Upravičenci:  Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP, ki so organizirana kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki) z najmanj 1 zaposlenim in največ 249 zaposlenimi na dan 31.12.2012 in imajo letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR, razen če podjetje ni izključeno iz sodelovanja na javnem razpisu na osnovi omejitev v razpisu.

Višina sofinanciranja:

  • mikro in mala podjetja do 50%, minimalna odobrena višina sofinanciranja je 50.000 EUR, največja pa 250.000 EUR,
  • srednje velika podjetja do 40%, minimalna odobrena višina sofinanciranja je 40.000 EUR, največja pa 200.000 EUR,
  • podjetja iz sektorja transporta do 30%, minimalna odobrena višina sofinanciranja je 30.000 EUR, največja pa 150.000 EUR.

Upravičeni stroški so:

A. Materialnih investicij:

– Nakup novih strojev,

Nakup nove strojne opreme.

B. Nematerialnih investicij:

– Programska oprema (do največ 40.000,00 EUR).

 

Splošni pogoji:

Operacija mora izpolnjevati naslednje pogoje:

zaprta finančna konstrukcija,

– zagotoviti najmanj ohranitev števila zaposlenih na zadnji dan preteklega meseca pred oddajo vloge na javni razpis do 31.12.2016,

– zaključena mora biti najkasneje do oddaje zahtevka za sofinanciranje,

– realizirana mora biti na območju Republike Slovenije in ohranjena na območju oziroma regiji, ki izhaja iz vloge, v skladu s svojim namenom za obdobje 5 let po zaključku operacije.

Upravičenci bodo morali v letu 2016 dosegati povečanje dodane vrednosti na zaposlenega skladno z napovedjo v poslovnem načrtu. V primeru nedoseganja v vlogi napovedanega povečanja dodane vrednosti na zaposlenega lahko Sklad odstopi od pogodbe ter zahteva vrnitev do 30% subvencije, zaradi česar je potrebno k vlogi priložiti izjavo banke o izdaji bančne garancije.

Sklad bo posameznemu podjetju na osnovi tega javnega razpisa sofinanciral največ eno operacijo.

 

Rok prijave:

do vključno 05.09.2013