P7-2 2019 MIKROKREDITI

P7-2 2019 – MIKROKREDITI 

 

Razpisnik: Javni sklad RS za podjetništvo (SPS)

Datum objave: 05.04.2019

Predmet:  Predmet produkta so mikrokrediti za mikro in mala podjetja.

Predvidena skupna višina razpisanih sredstev:   12. mio EUR 

Upravičenci:  Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, organizirana kot samostojni podjetniki ali gospodarska družba, ki se ukvarja s samostojno dejavnostjo. Kredit lahko pridobi tudi zagonsko podjetje oziroma start up podjetje. 

Pogoji, ki jih morajo ob prijavi izpolnjevati upravičenci:

 • podjetje mora imeti vsaj 1 zaposleno osebo za polni delovni čas,
 • poravnane davčne obveznosti,
 • imeti zagotovljen trg,
 • zagotoviti porabo kreditnih sredstev za krepitev podjetniške aktivnosti, 

Kreditni pogoji:

 • obrestna mera (37,5 % 6 mesečnega EURIBORA (spremenljivi del referenčne obrestne mere) + 0,8 % p.a. (fiksni del), če je EURIBOR negativen se šteje kot 0 %),
 • odplačilna doba od 2 do 5 let z 6 mesečnim moratorijem
 • zavarovanje kredita: 5 menic podjetja,
 • višina mikrokredita: od 5.000 EUR do 25.000 EUR. 

Upravičeni stroški:

 • naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme),
 • naložbe v neopredmetena sredstva (nakup patentnih pravic, licenc)
 • obratna sredstva in
 • stroški dela. 

Roki za oddajo: 15.04., 25.04., 09.05., 23.05., 06.06., 20.06. in 04.07.2019