P7 2014 – Mikrokrediti za mikro in mala podjetja

Mikrokrediti za mikro in mala podjetja (P7 2014)

Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad

Datum objave: 3. januar 2014

Namen: je neposredno zagotavljanje virov financiranja mikro in malim podjetjem za nemoteno poslovanje. Ukrep predstavlja podlago za oblikovanje mehanizmov za preprečevanje finančne izključenosti mikro in malih podjetij.

Vrednost razpisanih sredstev: 5.000.000 EUR

Višina kredita: najmanj 5.000 EUR in največ 25.000 EUR

Upravičenci: mikro in mala podjetniki, ki imajo vsaj 1 zaposlenega in manj kakor 50 zaposlenih in imajo letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR.

Upravičeni stroški:

  • izdatki za materialne investicije (nakup opreme, gradnja ali nakup poslovnih prostorov)
  • izdatki za obratna sredstva (nakup materiala, nakup trgovskega blaga, opravljene storitve, za plače).

Upoštevajo se stroški z DDV. Kredit lahko krije do 85% vrednosti upravičenih stroškov, nastalih med 01.12.2013 in 25.08.2014, za potrebe poslovnih procesov, ki se jih opravlja na območju RS.

Postopek in pogoji pridobitve mikrokredita:

Podjetje se prijavi na javni razpis Sklada. V primeru pozitivne ocene Sklad podjetju odobri kredit pod spodaj navedenimi pogoji:

Pogoji za pridobitev mikrokredita bonitetna ocena podjetja mora dosegati vsaj bonitetno oceno SB1 – SB7 izhajajoč iz obrazca S.BON-1 (Ajpes)
Upravičeni stroški izdatki za materialne investicije in izdatki za obratna sredstva
Višina kredita od 5.000 EUR do 25.000 EUR
Obrestna mera 3,5 % letno, nominalno
Stroški odobritve 0,5 % enkratno, ob odobritvi
Zavarovanje 2 x menica podjetja in poroštvo vsaj enega lastnika podjetja
Trajanje kredita od 12 do 60 mesecev
Moratorij do 6 mesecev

 

Roki za predložitev vlog so: 20.01.2014, 20.02.2014 in 20.03.2014 oziroma do porabe sredstev