P7R 2016

P7R 2016 – Mikrokrediti na problemskih območjih v RS

 

Razpisnik: Javni sklad RS za podjetništvo (SPS)

Datum objave: 30.12.2016

Predmet:  Predmet produkta so mikrokrediti za mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP).

Predvidena skupna višina razpisanih sredstev:   12. mio EUR, od tega:

 • 4.220.000 EUR za Maribor z okolico
 • 3.240.000 EUR za Pomurje
 • 2.590.000 EUR za Pokolpje
 • 1.950.000 EUR za Hrastnik, Radeče, Trbovlje

 

Upravičenci:  Do mikrokredita so upravičeni MSP:

 • ki imajo, na dan oddaje vloge, sedež podjetja ali obrata na problemskem območju vsaj zadnjih 6 mesecev,
 • podjetja, ki imajo vsaj 1 zaposlenega za polni delovni čas na zadnji dan preteklega meseca glede na mesec oddaje vloge na sklad,
 • ki so organizirana kot gospodarske družbe, zadruge z omejeno odgovornostjo, samostojni podjetniki posamezniki ali imajo status socialnega podjetja.
 • ki imajo bonitetno oceno SBON-1  od SB1 do vključno SB8.
 • ki imajo sedež podjetja ali obrat na enem od problemskih območij:
  • območja občin Maribora s širšo okolico (Mestna občina Maribor, Hoče – Slivnica, Kungota, Pesnica, Ruše, Selnica ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Podvelka in Radlje ob Dravi),
  • območja občin Pomurske regije (Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij ob Ščavnici, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana in Veržej) in občine Sveti Tomaž, Ormož in Središče ob Dravi,
  • območja občin Pokolpja (Kočevje, Loški Potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič in Metlika),
  • območja občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje

   

Višina mikrokredita: od 5.000 EUR do 25.000 EUR

Podjetja lahko po razpisu pridobijo največ 2 kredita. Odobritev kreditov je lahko v istem ali različnem odpiranju razpisa.

Pogoji mikrokredita:

 • Kredit lahko krije do največ 85 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 EUR
 • Zavarovanje kredita: 5 menic podjetja in 5 menic osebnega poroka, ki je lastnik podjetja in ima nepremično premoženje za zavarovanje kredita v razmerju 1:1
 • Fiksna obrestna mera : 1,1%
 • Ročnost kredita: od 12 do 60 mesecev z možnostjo 6 mesečnega moratorija

 

Upravičeni stroški:

 • izdatki za materialne investicije,
 • izdatki za nematerialne naložbe,
 • izdatki za nakup materiala in trgovskega blaga,
 • izdatki za nakup storitev,
 • izdatki za plače (največ 50% zneska kredita).

 

Roki za oddajo:  1.2.2017, 1.3.2017, 1.4.2017, 1.5.2017, 1.6.2017, 1.7.2017, 1.9.2017 ter 1.10.2017