P7R 2018

P7R 2018 – Mikrokrediti na problemskih območjih v RS  

 

Razpisnik: Javni sklad RS za podjetništvo (SPS)

 

Datum objave: 28.12.2018

 

Predmet:  Predmet produkta so mikrokrediti za mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP).

 

Predvidena skupna višina razpisanih sredstev:   8.760.000 EUR , od tega:

 • Maribor z okolico v višini 4.220.000 EUR
 • Pokolpje v višini 2.590.000 EUR
 • Hrastnik, Radeče, Trbovlje v višini 1.950.000 EUR

 

Upravičenci:  Do mikrokredita so upravičeni MSP:

 • ki imajo, na dan oddaje vloge, sedež podjetja ali obrata na problemskem območju vsaj zadnjih 6 mesecev,
 • podjetja, ki imajo vsaj 1 zaposlenega za polni delovni čas na zadnji dan preteklega meseca glede na mesec oddaje vloge na sklad,
 • ki so organizirana kot gospodarske družbe, zadruge z omejeno odgovornostjo, samostojni podjetniki posamezniki ali imajo status socialnega podjetja.
 • ki imajo bonitetno oceno SBON-1  od SB1 do vključno SB8.
 • ki imajo sedež podjetja ali obrat na enem od problemskih območij:
  • območja občin Maribora s širšo okolico (Mestna občina Maribor, Hoče – Slivnica, Kungota, Pesnica, Ruše, Selnica ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Podvelka in Radlje ob Dravi),
  • območja občin Pokolpja (Kočevje, Loški Potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič in Metlika),
  • območja občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje.

 

Višina mikrokredita: od 5.000 EUR do 25.000 EUR

Podjetja lahko po razpisu pridobijo največ 2 kredita, in sicer za dva ločena projekta. Odobritev kreditov je lahko v istem ali različnem odpiranju razpisa.

 

Pogoji mikrokredita:

 • Kredit lahko krije do največ 85 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 EUR
 • Zavarovanje kredita: 5 menic podjetja in 5 menic osebnega poroka, ki je lastnik podjetja in ima nepremično premoženje za zavarovanje kredita v razmerju 1:1
 • Fiksna obrestna mera : 1,1%
 • Ročnost kredita: od 12 do 60 mesecev z možnostjo 6 mesečnega moratorija

Upravičeni stroški:

 • izdatki za materialne investicije,
 • izdatki za nematerialne naložbe,
 • izdatki za nakup materiala in trgovskega blaga,
 • izdatki za nakup storitev,
 • izdatki za plače (največ 50% zneska kredita).

Roki za oddajo:  01.02.2019, 01.03.2019, 01.04.2019, 01.05.2019, 01.06.2019, 01.07.2019, 01.09.2019 in 01.10.2019.