P7R – Mikrokrediti na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih v RS

P7R 2018 – Mikrokrediti na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih v RS 

 

Razpisnik: Javni sklad RS za podjetništvo (SPS)

 

Datum objave: 28.12.2018, dopolnitev 31.5.2019

 

Predmet:  Predmet produkta so mikrokrediti za mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP).

 

Predvidena skupna višina razpisanih sredstev:

1. Sredstva za problemska področja z visoko brezposelnostjo v višini 8.760.000 EUR, in sicer

 • Maribor z okolico v višini 4.220.000 EUR
 • Pokolpje v višini 2.590.000 EUR
 • Hrastnik, Radeče, Trbovlje v višini 1.950.000 EUR

 

2. Sredstva za obmejna problemska območja v višini 5.155.871,61 EUR

 

Upravičenci:  Do mikrokredita so upravičeni MSP:

 • ki imajo, na dan oddaje vloge, sedež podjetja ali obrata na problemskem območju vsaj zadnjih 6 mesecev,
 • podjetja, ki imajo vsaj 1 zaposlenega za polni delovni čas na zadnji dan preteklega meseca glede na mesec oddaje vloge na sklad,
 • ki so organizirana kot gospodarske družbe, zadruge z omejeno odgovornostjo, samostojni podjetniki posamezniki ali imajo status socialnega podjetja.
 • ki imajo bonitetno oceno SBON-1  od SB1 do vključno SB8.
 • ki imajo sedež podjetja ali obrat na enem od problemskih območij:
  • območja občin Maribora s širšo okolico (Mestna občina Maribor, Hoče – Slivnica, Kungota, Pesnica, Ruše, Selnica ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Podvelka in Radlje ob Dravi),
  • območja občin Pokolpja (Kočevje, Loški Potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič in Metlika),
  • območja občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje.
 • ki imajo sedež podjetja ali obrata na obmejnih problemskih območjih. V obmejna problemska območja so uvrščene občine: Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje – Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Kočevje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, Miren – Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče – Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč in Žetale.

 

Višina mikrokredita: od 5.000 EUR do 25.000 EUR

Podjetja lahko po razpisu pridobijo največ 2 kredita, in sicer za dva ločena projekta. Odobritev kreditov je lahko v istem ali različnem odpiranju razpisa.

 

Pogoji mikrokredita:

 • Kredit lahko krije do največ 85 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 EUR
 • Zavarovanje kredita: 5 menic podjetja in 5 menic osebnega poroka, ki je lastnik podjetja in ima nepremično premoženje za zavarovanje kredita v razmerju 1:1
 • Fiksna obrestna mera : 1,1%
 • Ročnost kredita: od 12 do 60 mesecev z možnostjo 6 mesečnega moratorija

Upravičeni stroški:

 • izdatki za materialne investicije,
 • izdatki za nematerialne naložbe,
 • izdatki za nakup materiala in trgovskega blaga,
 • izdatki za nakup storitev,
 • izdatki za plače (največ 50% zneska kredita).

Roki za oddajo:  01.02.2019, 01.03.2019, 01.04.2019, 01.05.2019, 01.06.2019, 01.07.2019, 01.09.2019 in 01.10.2019.