Podjetništvo – usposabIjanje in izobraževanje zaposlenih

3. Javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa »Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011


Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije

Datum objave: 15.06.2012

Namen: namen javnega povabila je spodbujanje usposabljanja zaposlenih. Z javnim povabilom želimo spodbujati delodajalce, da prednostno vlagajo v pridobivanje novih znanj in kompetenc zaposlenih in tako v skladu s potrebami na trgu dela prispevajo k odpravi strukturnih neskladij, izboljšanju usposobljenosti zaposlenih ter povečanju njihove mobilnosti in zaposljivosti.

Upravičenci: upravičenci so zaposleni pri ponudniku, ki v času usposabljanja dopolnijo vsaj 50 let.

Predvidena višina razpoložljivih sredstev: 4.357.940,34 EUR

Usposabljanja, ki so upravičena do sofinanciranja: sofinancirana bodo tistausposabljanja, ki jih izvajajo pravne osebe, ki so  po Standardni klasifikaciji dejavnosti registrirane za opravljanje dejavnosti drugega izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja.

Višina sofinanciranja:

  • sredstva se za posameznega delodajalca dodelijo glede na njegovo velikost, podjetje pa lahko pridobi največ 700,00 EUR sofinanciranih sredstev za posamezno vključeno zaposleno osebo;
  • sofinanciranje upravičenih stroškov, ki bodo nastali z vključitvijo oseb v programe splošnih usposabljanja, je zagotovljeno v višini od 60% do največ 80%;
  • sofinanciranje upravičenih stroškov ki bodo nastali z vključitvijo oseb v programe posebnih usposabljanj, je zagotovljen v višini od 25% do največ 55%.

Rok prijave: do vključno 30.6.2012 oz. do razdelitve razpoložljivih sredstev.