Podjetništvo – Pokolpje 3

Tretji javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju Pokolpja v letih 2013 in 2014


Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije.

Datum objave: 16.11.2012

Namen: predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v osnovna sredstva pri postavitvi novega proizvodnega obrata, širitvi obstoječega obrata ali začetku nove dejavnosti, ki pomenijo temeljito spremembo proizvoda ali proizvodnega procesa v obstoječem proizvodnem obratu (s pomočjo racionalizacije, diverzifikacije ali modernizacije).

Območje izvajanja investicije: Investicija se mora izvajati na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški potok ali Kostel.

Predvidena višina nepovratnih sredstev: višina sofinanciranja upravičenih stroškov začetnih investicij je lahko najmanj 10.000 EUR in največ 500.000 EUR.

Višina sofinanciranja: je odvisna od izpolnjevanja pogojev in doseženih točk, vendar pa v nobenem primeru ne sme preseči:

  • 50% vrednosti upravičenih stroškov za mala podjetja,
  • 40% upravičenih stroškov za srednja podjetja,
  • 30% upravičenih stroškov za velika podjetja.

Upravičenci: vlagatelji so vsa podjetja, ki so na dan oddaje vloge registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah in imajo registriran sedež ali podružnico, poslujejo in bodo izvajala projekt začete investicije na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Loški Potok in Kostel.

Upravičeni stroški so:

  • nakup zemljišča;
  • gradnja in nakup objektov;
  • nakup strojev in opreme;
  • nakup nematerialnih naložb, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, know howa in nepatentiranega tehničnega znanja.

Rok prijave:

  • 5.2.2013 – za sklop B-turizem
  • 14.2.2013 za sklop A in A-turizem