LIFE+ Poziv k oddaji predlogov za leto 2014

Razpisnik: Evropska komisija, Generalni direktorat za okolje.

Datum objave: 18.6.2014

Namen: LIFE je edini finančni instrument EU, namenjen izključno okolju.  Podpira vse cilje 6. okoljskega akcijskega programa Skupnosti:
– doseganje boljše kakovosti okolja in zdravja prebivalstva,
– blaženje podnebnih sprememb,
– varovanje, ohranjanje oziroma zaustavitev upadanja biotske raznovrstnosti,
– boljše upravljanje z naravnimi viri in odpadki,
– vzpodbujanje trajnostne proizvodnje in potrošnje ter nove strateške pristope k razvoju politike,
– izvajanja in integracije, vključno z izboljšanjem okoljskega vodenja in ozaveščanja.

 

Predvidena višina nepovratnih sredstev:

Skupni proračun za projektna sredstva v okviru programa LIFE+ v letu 2013 znaša 283 122 966 EUR. Najmanj 55 % teh sredstev se dodeli za ukrepe, namenjene podpori ohranjanja narave in biotske raznovrstnosti.

 

Višina sofinanciranja:

Delež finančne podpore Unije je največ 50 % upravičenih stroškov. Pri predlogih, ki se nanašajo na prednostne habitate/vrste iz direktiv o pticah in habitatih, lahko delež sofinanciranja izjemoma znaša največ 75 %.

 

Upravičenci: Predloge lahko predložijo samo pravne osebe s sedežem v državah članicah Evropske unije: javne ustanove ali zasebni organi, subjekti ter institucije.

 

Rok prijave: projekti tehnične pomoči: 15.9.2014; integrirani projekti: 10.10.2014; »tradicionalni projekti”: 16. 10. 2014; pripravljalni projekti: 29. 10. 2014;  projekti za povečanje zmogljivosti: 30. 9. 2015.