Nepovratna sredstva za podjetja na območju na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje

Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij, ki ustvarjajo ali ohranjajo delovna mesta na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje

 

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije

 

Datum objave: 21.03.2013

 

Namen: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v osnovna sredstva pri postavitvi novega proizvodnega obrata, širitvi obstoječega obrata ali začetku nove dejavnosti, ki pomeni temeljito spremembo proizvoda ali proizvodnega procesa v obstoječem proizvodnem obratu (s pomočjo racionalizacije, diverzifikacije ali modernizacije) ter ustvarjanja novih delovnih mest povezanih z začetno investicijo.

Upravičenci: na razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so na dan oddaje vloge na ta javni razpis:

 • registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah in
 • imajo na dan oddaje vloge na ta javni razpis sedež podjetja in/ali podružnico na območju občin Hrastnik, Radeče, Trbovlje in
 • bodo  izvedla investicijo na območju teh občin.

 

Višina sofinanciranja:

 • za sklop A: najmanj 10.000,00 EUR do največ 50.000,00 EUR
 • za sklop B: najmanj 50.000,01 EUR do največ 500.000,00 EUR

Višina sofinanciranja ob tem ne sme preseči:

 • 50% vrednosti upravičenih stroškov za mala podjetja;
 • 40% vrednosti upravičenih stroškov za srednja podjetja;
 • 30% upravičenih stroškov za velika podjetja.

Predvidena višina nepovratnih sredstev:

Za sklop A – manjše investicije:

 • za leto 2014: 400.000 EUR
 • za leto 2015: 428.985 EUR

Za sklop B – večje investicije:

 • za leto 2014: 1.100.000 EUR
 • za leto 2015: 1.000.000 EUR

Upravičeni stroški:

 • nakup strojev ali opreme,
 • nakup nematerialnih naložb (prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja),
 • gradbena in obrtniška dela ali
 • nakup objektov in zemljišč (največ 10% investicije),

ki bodo nastali in bili plačani v času od prejema sklepa o sofinanciranju do najkasneje 24.10.2014, v primeru dvoletnih pogodb oziroma enoletnih pogodb sklenjenih za sofinanciranje v letu 2015 pa do najkasneje 23.10.2015.

Do nepovratnih sredstev po tem javnem razpisu niso upravičeni:

 • projekti, za katere so vlagatelji že uspešno pridobili sredstva za isti namen iz katerega izmed javnih virov,
 • projekti, ki imajo negativne vplive na varstvo okolja in ukrepi za omilitev le-teh niso predvideni,
 • projekti, za katere so se aktivnosti (v smislu izdaje naročilnic, podpisovanja pogodb,..) začele že pred datumom vročitve sklepa o sofinanciranju ,
 • projekti, ki so že prejeli državno pomoč za stroške s katerimi podjetje kandidira za sredstva na tem razpisu in bi z dodeljeno pomočjo presegli najvišjo dovoljeno stopnjo sofinanciranja določeno v Uredbi o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči.

Rok za prijavo: 28.4.2014 do 12.00