Ugodni krediti za tehnološko inovativne projekte

P1 B TIP 2014 – Garancije Sklada za bančne kredite za tehnološko inovativne projekte

 

Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad

 

Datum objave: 30.5.2014

 

Predmet: Predmet razpisa so garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere,ki jih razpisuje Sklad v sodelovanju z naslednjimi bankami: Banka Celje d.d., Gorenjska Banka d.d., Raiffeisen Banka d.d., Poštna banka Slovenije d.d., BKS Bank AG, Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Deželna Banka Slovenije d.d., Sberbank banka d.d., Abanka Vipa d.d., Banka Koper d.d., Nova kreditna banka Maribor d.d., Nova Ljubljanska banka d.d., SKB banka d.d., UniCredit Banka Slovenije d.d., Banka Sparkasse d.d., Hranilnica Lon d.d. Kranj, ZVEZA BANK Podružnica Ljubljana, Hranilnica in posojilnica Vipava d.d. ter Delavska hranilnica d.d. Ljubljana.

 

Namen: je spodbujanje podjetij za izvedbo projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja, širitev dejavnosti ter krepitev razvojno tehnoloških rešitev v podjetju.  Ugodnost kredita je izražena v nižji obrestni meri, ročnosti kredita in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kreditov.

 

Upravičenci: na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP), ki so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge ali zavodi in imajo vsaj 1 zaposlenega za polni delovni čas. V primeru samostojnih podjetnikov kot zaposlena oseba šteje tudi oseba, ki je nosilka dejavnosti in je zavarovana za polni delovni čas.

 

Upravičeni stroški so:

 • materialne investicije: nakup nove tehnološke opreme, nakup zemljišč (največ 10% investicije), stroški komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in/ali nakupa objekta;
 • nakup stare opreme je možen samo v primeru razvojne garancije za nadaljnje poslovanje zdravih jeder podjetja, cenitev opreme mmora biti izdelana s strani sodnega cenilca,
 • obratna sredstva: nakup materiala, blaga, financiranje storitev, promocije, plač, davčnih obveznosti, stroškov testiranja …
 • nematerialne investicije: nakup patentne pravice, licence, prenos nepatentiranega tehničnega znanja.

ki so ali bodo nastali med 1.1.2014 in 31.12.2015. Med upravičene stroške ne sodi nakup cestno prevoznih sredstev.

 

Kreditni in garancijski pogoji:

 • Obrestna mera za kredit pri banki: EURIBOR 6mesečni + 0%
 • Stopnja garancije: 80% glavnice kredita brez obresti
 • Odplačilna doba: od 1,5 do 10 let
 • Odlog odplačila glavnice: od 6 do 24 mesecev.
 • Maksimalna višina kredita: 200.000 EUR če se kredit nameni samo za obratna sredstva, 937.000 EUR, če se kredit nameni investiciji samo v osnovna sredstva in/ali do 30% v obratna sredstva.

Stopnja garancije in odplačilna doba in odlog plačila glavnice so odvisni od namena porabe kredita podjetja.

Podjetje lahko kandidira za:

 • razvojne garancije: spodbujanje podjetij v investicije, ki so potrebne za komercializacijo razvojno raziskovalnih projektov,
 • mikrogarancije: zagotavljanje nemotenega tekočega poslovanja za izvedbo komercializacije razvojno raziskovalnih projektov,
 • razvojne garancije za nadaljnje poslovanje zdravih jeder podjetja.

 

Predvidena skupna višina razpisanih sredstev:

 • za izdajanje garancij:  21.000.000 EUR; od tega je:
  • 15.680.000 EUR namenjeno izdajanju garancij podjetjem, ki so registrirana več kot 5 let in
  •  5.320.000 EUR namenjeno izdajanju garancij podjetjem, ki so registrirana manj kot 5 let.
 • za subvencioniranje obrestne mere:  6.300.000 EUR; od tega je:
  • 4.620.000 EUR sredstev namenjeno subvencioniranju obrestne mere podjetjem, ki so registrirana več kot 5 let in
  • 1.680.000 EUR sredstev namenjeno subvencioniranju obrestne mere podjetjem, ki so registrirana manj kot 5 let.

Višina odobrenega kredita in kreditni pogoji so odvisni od velikosti podjetja in kreditno-garancijske linije.

 

Roki za oddajo: 20.6., 21.07., 5.9.2014, 5.10.2014, 5.11.2014 oziroma do porabe sredstev