Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb 50PO13

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb pravnih oseb, samostojnih podjetnikov in zasebnikov z oznako 50PO13

 

Razpisnik: EKO SKLAD, j.s.

Predmet: Predmet razpisa je kreditiranje okoljskih naložb pravnih oseb

 

Namen: financiranje naložb ali faz naložb, ki vplivajo na zmanjšanje toplogrednih plinov, onesnaženje zraka, izboljšujejo gospodarjenje z odpadki, pozitivno vplivajo na učikovito rabo vode in varstvo voda, naložb za odvajanje odpadnih vod in oskrbe s pitno vodo ter začetne naložbe v okoljske tehnologije.

 

Upravičene naložbe:

  • nakup linij za izdelavo peletov (biogoriva),
  • zamenjava linij, strojev in naprav za obdelavo lesa, kjer je poraba energije novih bistveno manjša od porabe energije starih proizvodnih linij,
  • namestitev sistemov za izrabo odpadne toplote ali povečanje izkoristka toplotnih sistemov v sušilnicah,
  • nameščanje ali obnova naprav za čiščenje prašnih delcev ali hlapnih snovi iz odpadnega zraka lakirnic,
  • zamenjava hidravličnih in pogonskih agregatov, elektromotornih pogonov, vključno s krmilnimi sistemi v lesnopredelovalnih obratih,
  • nakup različnih ogrevalnih sistemov (kotlovnic) ter sistemov čiščenja in ponovne uporabe vode, lovilce olj ipd.

 

Upravičenci: na razpis se lahko prijavijo občine, gospodarske družbe, samostojni podjetniki in zasebniki, ki samostojno opravljajo dejavnosti kot poklic ali so registrirani za opravljanje dejavnosti skladno z določbami  zakona.

 

Kreditni in garancijski pogoji:

  • Obrestna mera za kredit: EURIBOR 3 mesečni + 1,5%
  • Odplačilna doba: do 15 let oziroma največ 5 let za nakup opreme
  • Moratorij na odplačilo glavnice: največ 1 leto
  • Višina kredita: 55 do 90 % naložbe in hkrati najmanj 25.000 in največ 2.000.000

Višina kredita in odplačilna doba in odlog na odplačilo glavnice so odvisni od namena porabe kredita pravne osebe.

 

Predvidena skupna višina razpisanih sredstev: 34 milijonov EUR

 

Rok za oddajo: 30.6.2014