Razpis za subvencijo obrestne mere za že obstoječe komercialne kredite

Prvi javni razpis za subvencioniranje obrestne mere za komercialne kredite, v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico

 

Razpisnik: Mariborska razvojna agencija

 

Datum objave: 8.8. 2014

 

Namen: je spodbujanje investicijskih vlaganj mikro,  malih in srednje velikih podjetij z dolžniškimi viri, ki delujejo na območju občin Kungota, Hoče-Slivnica, mestne občine Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi

 

Vrednost razpisanih sredstev: 1.696.744,00 EUR

 

Višina subvencije: do 50% in hkrati najmanj 2.000 EUR in največ 35.000 EUR

 

Upravičenci: mikro, male in srednje velike gospodarske družbe, samostojni podjetniki ter zadruge, ki imajo na dan oddaje vloge na razpis vsaj 6 mesecev sedež podjetja ali njegov registriran del (obrat, podružnica, ipd) na območju občin Kungota, Hoče-Slivnica, mestne občine Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi.

Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja:

 • ki večino prihodkov ustvarijo iz dejavnosti trgovine;
 • delujejo v sektorjih:
  • K Finančne in zavarovalniške dejavnosti,
  • L Poslovanje z nepremičninami,
  • Q Zdravstvo in socialno varstvo,
  • R 92 Prirejanje iger na srečo,
 • so v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave, likvidacije ali izbrisa brez likvidacije;
 • so v težavah, prejemajo in tudi so v postopku pridobivanja državne pomoči za podjetja v težavah;
 • so insolventna;
 • imajo neporavnane zapadle obveznosti do Republike Slovenije.

 

Upravičeni stroški:

Obrestna mera v obdobju od 1.1.2013 do 30.6.2014 za komercialne kredite, ki še niso zapadli in so bili najeti z namenom:
– nakupa strojev in opreme,
– nakupa nematerialnih naložb, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja, pod pogojem, da se uporabljajo na upravičenem območju,
– za gradbena dela,
– nakupa objektov in zemljišč.

 

Rok za oddajo: 1.9.2014