Subvencioniranje obrestne mere za obstoječe kredite za območje Maribora z okolico

Drugi javni razpis za subvencioniranje obrestne mere za komercialne kredite, v okviru programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico

 

Razpisnik: Mariborska razvojna agencija

 

Datum objave: 12.9. 2014

 

Namen: je spodbujanje investicijskih vlaganj mikro,  malih in srednje velikih podjetij z dolžniškimi viri, ki delujejo na območju občin Kungota, Hoče-Slivnica, mestne občine Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi

 

Vrednost razpisanih sredstev: 1.507.459,00 EUR

 

Višina subvencije: do 50% in hkrati najmanj 2.000 EUR in največ 35.000 EUR

 

Upravičenci: mikro, male in srednje velike gospodarske družbe, samostojni podjetniki ter zadruge, ki imajo na dan oddaje vloge na razpis vsaj 6 mesecev sedež podjetja ali njegov registriran del (obrat, podružnica, ipd) na območju občin Kungota, Hoče-Slivnica, mestne občine Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi.

Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja:

 • ki večino prihodkov ustvarijo iz dejavnosti trgovine;
 • delujejo v sektorjih:
  • K Finančne in zavarovalniške dejavnosti,
  • L Poslovanje z nepremičninami,
  • Q Zdravstvo in socialno varstvo,
  • R 92 Prirejanje iger na srečo,
 • so v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave, likvidacije ali izbrisa brez likvidacije;
 • so v težavah, prejemajo in tudi so v postopku pridobivanja državne pomoči za podjetja v težavah;
 • so insolventna;
 • imajo neporavnane zapadle obveznosti do Republike Slovenije.

 

Upravičeni stroški:

Plačane obresti v obdobju od 1.1.2013 do 30.6.2014 za komercialne kredite, ki do roka za oddajo vlog še ne bodo zapadli. Vlagatelji morajo imeti poravnane vse obveznosti iz naslova kredita (odplačilo glavnice in obresti).

Neupravičeni do sofinanciranja so leasingi, odkupi terjatev, factoring krediti ter krediti, ki so bili najeti z namenom nakupa stanovanjskih objektov, vozil, kot posojilo drugim podjetjem ali fizičnim osebam ter za nakup vrednostnih papirjev.

 

Rok za oddajo: 26.9.2014