Nepovratna sredstva za podjetja na območju Podravja in Koroške

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE ZAČETNIH INVESTICIJ PODJETIJ, KI USTVARJAJO ali ohranjajo DELOVNA MESTA NA OBMOČJU MARIBORA S ŠIRŠO OKOLICO

 

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije

Datum objave: 21.03.2013

Namen: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v osnovna sredstva pri postavitvi novega proizvodnega obrata, širitvi obstoječega obrata ali začetku nove dejavnosti, ki pomeni temeljito spremembo proizvoda ali proizvodnega procesa v obstoječem proizvodnem obratu (s pomočjo racionalizacije, diverzifikacije ali modernizacije) ter ustvarjanja novih delovnih mest povezanih z začetno investicijo.

Upravičenci: na razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so na dan oddaje vloge na ta javni razpis:

 • vsaj 18 mesecev registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah in
 • imajo na dan oddaje vloge na ta javni razpis vsaj 6 mesecev sedež podjetja ali njegov registriran del (obrat, podružnica, ipd) na upravičenem območju, t.j. na območju občin Kungota, Hoče-Slivnica, mestne občine Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi in
 • bodo  izvedla investicijo na območju teh občin.

 

Višina sofinanciranja: najmanj 50.000,00 EUR in največ 500.000,00 EUR

Višina sofinanciranja ob tem ne sme preseči:

 • 50% vrednosti upravičenih stroškov za mala podjetja;
 • 40% vrednosti upravičenih stroškov za srednja podjetja;
 • 30% upravičenih stroškov za velika podjetja.

 

Predvidena višina nepovratnih sredstev:

 • za leto 2014:  1.641.000 EUR
 • za leto 2015:  1.678.000 EUR

 

Upravičeni stroški:

 • nakup strojev ali opreme,
 • nakup nematerialnih naložb (prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja),
 • gradbena dela ali
 • nakup objektov in zemljišč,

ki bodo nastali in bili plačani v času od prejema sklepa o sofinanciranju do najkasneje 24.10.2014, v primeru dvoletnih pogodb oziroma enoletnih pogodb sklenjenih za sofinanciranje v letu 2015 pa do najkasneje 23.10.2015.

Do nepovratnih sredstev po tem javnem razpisu niso upravičeni:

 • projekti, ki morajo za začetek dejavnosti pridobiti igralniško koncesijo,
 • projekti, za katere so vlagatelji že uspešno kandidirali na katerem koli drugem javnem razpisu (ali sklenili neposredno pogodbo), ki vsebuje določilo, da za isti projekt ni dovoljeno pridobiti drugih javnih sredstev,
 • projekti, ki imajo negativne vplive na varstvo okolja in ukrepi za omilitev le-teh niso predvideni,
 • projekti, za katere so se aktivnosti (v smislu izdaje naročilnic, podpisovanja pogodb,..) začele že pred datumom vročitve sklepa o sofinanciranju ,
 • projekti, ki so že prejeli državno pomoč za stroške s katerimi podjetje kandidira za sredstva na tem razpisu in bi z dodeljeno pomočjo presegli najvišjo dovoljeno stopnjo sofinanciranja določeno v Uredbi o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči,
 • projekti, ki bi jih vlagatelji lahko izvedli brez državne pomoči,
 • nadomestne naložbe,
 • projekti s področja trgovine.

Rok za prijavo: 28.4.2014