Nepovratna sredstva za podjetja v Pomurski regiji

Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju izvajanja zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015

 

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije.

 

Datum objave: 14.03.2013

 

Namen: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v osnovna sredstva pri postavitvi novega proizvodnega obrata, širitvi obstoječega obrata ali začetku nove dejavnosti, ki pomeni temeljito spremembo proizvoda ali proizvodnega procesa v obstoječem proizvodnem obratu (s pomočjo racionalizacije, diverzifikacije ali modernizacije) ter ustvarjanja novih delovnih mest povezanih z začetno investicijo.

 

Upravičenci: na razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so na dan oddaje vloge na ta javni razpis vsaj 18 mesecev registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah in bodo izvedle investicijo na upravičenem območju, tj. na območju občin: Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Ormož, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Središče ob Dravi, Sveti Jurij, Sveti Tomaž, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana ali Veržej.

 

Višina sofinanciranja:

 • za sklop A: najmanj 10.000,00 EUR do največ 50.000,00 EUR
 • za sklop B: najmanj 50.000,01 EUR do največ 500.000,00 EUR

 Višina sofinanciranja ob tem ne sme preseči:

 • 50% vrednosti upravičenih stroškov za mala podjetja;
 • 40% vrednosti upravičenih stroškov za srednja podjetja;
 • 30% upravičenih stroškov za velika podjetja.

 

Predvidena višina nepovratnih sredstev:

Za sklop A – manjše investicije:

 • za leto 2014: 500.000 EUR
 • za leto 2015: 500.000 EUR

 Za sklop B – večje investicije:

 • za leto 2014: 3.391.016,00 EUR
 • za leto 2015: 4.637.348,00 EUR

Upravičeni stroški so:

 1. nakup strojev in opreme,
 2. nakup nematerialnih naložb, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja, pod pogojem, da se uporabljajo na območju izvajanja razpisa,
 3. gradbena dela,
 4. nakup objektov in zemljišč.

Stroški morajo nastati od vročitve sklepa o sofinanciranju do najkasneje 24.10.2014, v primeru dvoletnih pogodb oziroma enoletnih pogodb sklenjenih za sofinanciranje v letu 2015 pa do najkasneje 23.10.2015.

 

Do nepovratnih sredstev po tem javnem razpisu niso upravičeni:

 • projekti, ki morajo za začetek dejavnosti pridobiti igralniško koncesijo,
 • projekti, za katere so vlagatelji že uspešno kandidirali na katerem koli drugem javnem razpisu (ali sklenili neposredno pogodbo), ki vsebuje določilo, da za isti projekt ni dovoljeno pridobiti drugih javnih sredstev,
 • projekti, ki imajo negativne vplive na varstvo okolja in ukrepi za omilitev le-teh niso predvideni,
 • projekti, za katere so se aktivnosti (v smislu izdaje naročilnic, podpisovanja pogodb,..) začele že pred datumom vročitve sklepa o sofinanciranju ,
 • projekti, ki so že prejeli državno pomoč za stroške s katerimi podjetje kandidira za sredstva na tem razpisu in bi z dodeljeno pomočjo presegli najvišjo dovoljeno stopnjo sofinanciranja določeno v Uredbi o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči,
 • projekti, ki bi jih vlagatelji lahko izvedli brez državne pomoči,
 • nadomestne naložbe,
 • projekti s področja trgovine,
 • projekti vlagateljev, ki so prejeli sklep o sofinanciranju projekta na 4. ali 5. Javnem razpisu za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju izvajanja zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015 in niso podpisali pogodbe vendar o tem niso pisno obvestili MGRT.

 

Rok prijave:  04.04.2014 do 12. ure