Nepovratna sredstva za usposabljanje in izobraževanje zaposlenih

5. Javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa »Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011« – 5. JP UIZ (175. JP)

 

Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije

Datum objave: 24.4.2014

Namen: Spodbuditi izobraževanje in usposabljanje zaposlenih v podjetjih

Upravičenci: podjetja in samostojni podjetniki, ki so registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah

 

Ciljne skupine:

 • za sklop A in B (splošna in posebna usposabljanja):
  • zaposleni v podjetjih, ki v času usposabljanj dosežejo starost vsaj 50 let,
  • invalidi,
  • ženske z največ dokončano osnovno šolo,
 • za sklop C (javno veljavni programi):
  • vsi zaposleni v podjetju.

Višina subvencije: od 25% do 80% upravičenih stroškov oziroma

 • za sklop A in B (splošna in posebna usposabljanja):  največ 700 EUR na osebo
 • za sklop C (javno veljavni programi): največ 1.500 EUR na osebo

Hkrati višina subvencije ne sme preseči najvišje dovoljene višine prejetih sredstev na podjetje:

Velikost delodajalca Najvišji znesek  sofinanciranja v EUR
Veliko podjetje 30.000,00
Srednje podjetje 20.000,00
Malo podjetje   10.000,00
Mikro podjetje 4.000,00

Predvidena višina sredstev: 1.246.641,52 EUR

Upravičeni stroški: stroški posameznih usposabljanj, ki bodo nastali od podpisa pogodbe in bodo plačani najkasneje do 31.3.2015 za sklop A in B oziroma do 30.4.2015 za sklop C.

Sklop A Splošna izobraževanja:

–       zaposlenemu dajejo znanje, ki je v veliki meri prenosljivo na druga podjetja ali delovna področja in jih zaposleni ne uporablja samo ali pretežno na svojem trenutnem ali prihodnjem delovnem mestu v podjetju (npr. računalniško znanje, znanje jezikov…),

–       so priznana, potrjena ali preverjena s strani javnih organov oziroma institucije, ki jih je ustrezno pooblastila država članica EU (npr. nacionalne poklicne kvalifikacije – NPK).

Sklop B Posebna izobraževanja: Usposabljanja za:

 1.  uporabo naprav, strojev,
 2. uporabo računalniških programov,
 3. vodenje podjetij in za vodenje projektov,
 4. posvetu, strokovni konferenci ali simpoziju,
 5. in druga usposabljanja.

Sklop C Javno veljavni programi:

 1. pridobivanje osnovnošolske in srednje izobrazbe,
 2. računalniška pismenost za osebe, ki še niso uporabljale računalnika.

Rok prijave: do porabe razpoložljivih sredstev oz. najkasneje do 31. 10. 2014.