Nepovratna in kreditna sredstva za MSP za energetsko učinkovite projekte

Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje naložb v učinkovito rabo energi je malih in srednje velikih podjetij 2014 -2015

 

Razpisnik: SID banka

Datum objave: 7.7.2014

Namen: Spodbude naložbam v učinkovito rabo energije mikro, malih in srednjih podjetij (MSP) v obliki kombinacije nepovratnih sredstev in kredita za projekte v vrednosti od 40.000 do 1 mio EUR

Višina nepovratnih sredstev: do 5,3 mio EUR za kredite in nepovratna sredstva

Višina sofinanciranja:

 1. nepovratna sredstva lahko predstavljajo največ 12% kreditnih sredstev in hkrati znašati najmanj 3.600 do največ 90.000 EUR,
 2. kredit lahko predstavlja največ 75% projekta v vrednosti od najmanj 30.500 do največ 750.000 EUR,
 3. nepovratna sredstva in kredit lahko skupaj znašajo največ 85% vrednosti projekta.

Vlagatelji: za kredit lahko zaprosi mikro, malo oziroma srednje veliko podjetje, registrirano v Republiki Sloveniji po Zakonu o gospodarskih družbah

Splošni pogoji za vlagatelje: prijavitelji so podjetja, ki:

 • se ne šteje za podjetje v težavah,
 • posluje najmanj dve polni leti (24 mesecev), oz. razpolaga z računovoskimi izkazi za dve polni poslovni leti,
 • ima najmanj 3 zaposlene po delovnih urah,
 • dosega ostala finančna merila (izračun kazalnikov).

Lastnosti kredita:

 • obrestna mera: referenčna obrestna mera + 6 mesečni EURIBOR
 • doba odplačila: 3 do12 let, moratorij na odplačilo največ za obdobje trajanja projekta
 • črpanje: v največ 3 tranšah v zneskih po najmanj 30.000 EUR, najkasneje do 30.6.2014

Upravičeni stroški projekta:

 • naložbe v novo ali rabljeno strojno ali drugo opremo:
  • izboljšanje porabe energije za 20% na letni ravni,
  • v primeru pridobitve rabljenih strojev ali opreme se upošteva vrednost po cenitvi po standardih MSOV;
 • naložbe v daljinsko ogrevanje ali daljninsko hlajenje, ki hkrati izpolnjujejo pogoj:
  • toplota mora biti proizvedena pretežno iz visoko učinkovite kogeneracije, ostanka odpadne toplote ali obnovljivih virov
   energije;
 • naložbe v energetsko učinkovitost v industrijskih objektih, ki pa morajo dodatno izpolnjevati še naslednje pogoje:
  • gre za izboljšanje obstoječega objekta;
  • prenova objekta ne sme povečati njegovih zmogljivosti za več kot 30 %:
  • energetski pregled mora potrditi skladnost naložbenega projekta z minimalnimi zahtevami po standardu EN 16247:1;
 • naložbe v visoko učinkovitostjo kogeneracije toplote in energije morajo dodatno izpolnjevati še naslednje pogoje:
  • najmanj 50 % proizvedene električne energije izvira iz visoko učinkovite kogeneracije oz. najmanj 50 % proizvedene električneenergije predstavlja kogeneracijo, ter primarni prihranek energije iz takšne električne energije in uporabne toplote znašanajmanj 10 %;
  • najmanj 5 % neto primarnega prihranka energije je doseženega na letni ravni, za celotno proizvedeno električno energijo in
   uporabno toploto;
  • kogeneracija iz fosilnih goriv je primerna le v primeru, da je v okviru standarda učinkovitost emisij 550 gCO2/kWh;
 •  nastali od podpisa kreditne pogodbe s SID banko do najkasneje 30.6.2015.

Naložbeni projekt mora izpolnjevati vsaj enega izmed sledečih kriterijev:
a. Količnik prihranka energije (KPE) na letni osnovi je enak ali večji kot 30 % za zgradbe in enak ali večji kot 20 %
v vseh ostalih primerih, pod pogojem, da vsi ostali pramateri ostanejo enaki;
b. Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (ZTP) merjeno v tonah ekvivalenta CO2 je enako ali večje kot 20 %,
merjeno na letni osnovi, pod pogojem, da vsi ostali pramateri ostanejo enaki.

Rok za prijavo: do porabe sredstev