Nadnacionalno sodelovanje v Podonavju

Program nadnacionalnega sodelovanja v Podonavju

 

Evropska komisija je sprejela nov program nadnacionalnega sodelovanja v Podonavju, ki bo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Instrumenta za predpristopno pomoč prejel 222 milijonov evrov.

Nadnacionalni program v Podonavju temelji na štirih tematskih prednostnih nalogah, ki zajemajo inovacije, prenos znanja in podjetništvo, skrb za naravno in kulturno dediščino, spodbujanje energijske učinkovitosti ter reševanje glavnih družbenih izzivov, kot so politika trga dela, izobraževanje in demografske spremembe. Program bo torej spodbujal inovacije, podpiral ohranjanje naravne in kulturne dediščine Podonavja ter spodbujal prehod na nizkoogljično gospodarstvo

Odprtje programa: 23. September 2015

 

Rok za prijavo:

  • Prva faza : 3.11.2015 do 15:00 ure
  • Druga faza: do sredine maja 2016

 

Upravičenci:

  • Nacionalni, regionalni in lokalni javni organi.
  • Zasebne institucije, vključno z zasebnimi podjetji, ki imajo status pravne osebe.
  • Internacionalne organizacije, ki delujejo v skladu z nacionalno zakonodajo ali  z omejitvami, v skladu z mednarodnim pravom.

Pogoj za prijavo so minimalno trije partnerji iz treh različnih držav.

 

Upravičena območja:

V program je zajetih devet držav EU (Avstrijo, Bolgarijo, Češko, Hrvaško, Madžarsko, Nemčijo, Romunijo, Slovaško in Slovenijo) ter tri države zunaj EU (Bosno in Hercegovino, Srbijo in Črno goro). Moldavija in Ukrajina bosta prav tako upravičeni do sodelovanja v programu, ko bo dosežen dogovor o financiranju iz evropskega instrumenta sosedstva.