Podpora skupinam proizvajalcev

V. javni razpis za ukrep 133 – Podpora skupinam proizvajalcev pri dejavnostih informiranja in pospeševanja prodaje za proizvode, ki so vključeni v sheme kakovosti hran

 

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Republike Slovenije.

Datum objave: 28.12.2012

Namen: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 133 »Podpora skupinam proizvajalcev pri dejavnostih informiranja in pospeševanja prodaje za proizvode, ki so vključeni v sheme kakovosti hrane« v okviru PRP 2007–2013 za delno sofinanciranje izvajanja aktivnosti informiranja potrošnikov, oglaševanja in pospeševanja prodaje na notranjem trgu  za proizvode, ki so vključeni v sheme kakovosti Evropske unije oziroma Republike Slovenije.

Upravičene sheme kakovosti Evropske unije ali Republike Slovenije pri tem ukrepu:

–  ekološka pridelava in predelava,

– zaščiteni kmetijski pridelki oziroma živila (zaščitena označba porekla-ZOP,  zaščitena geografska označba-ZGO, zajamčena tradicionalna       posebnost-ZTP)

– vina z označbo porekla (kakovostno vino zaščitena označba porekla, vrhunsko vino zaščitena označba porekla in vino priznano tradicionalno poimenovanje)

– integrirana pridelava in

– višja kakovost.

Predvidena višina nepovratnih sredstev: 5.000.000 EUR

Višina sofinanciranja: do vključno 70% upravičenih stroškov.

Vlagatelji: so skupine proizvajalcev, ki so pravne osebe in združujejo proizvajalce, ki sodelujejo v eni od upravičenih shem kakovosti za kmetijske proizvode ali živila ter uporabljajo pripadajoče simbole kakovosti oziroma zaščitne znake in:

  • so zaščitile svoje proizvode na ravni EU oziroma so njihovi proizvodi že zaščiteni na nacionalni ravni in so v postopku pridobivanja evropske zaščite za zaščiteno označbo porekla, zaščiteno geografsko označbo ter zajamčeno tradicionalno posebnost oziroma,
  • združujejo proizvajalce ekološko pridelanih in predelanih kmetijskih pridelkov oziroma živil z oznako ekološke pridelave oziroma,
  • združujejo proizvajalce integrirano pridelanih pridelkov oziroma živil z oznako integrirane pridelave oziroma,

  • so zaščitile svoje proizvode na nacionalni ravni z oznako višja kakovost oziroma, združujejo proizvajalce vin ali pridelovalce grozdja za pridelavo vina z označbo porekla (kakovostno vino ZGP, vrhunsko vino ZGP in vino PTP).

Upravičeni stroški:

  • stroški organizacije, priprave in sodelovanja na javnih nastopih, sejmih, tržnicah, razstavah, oddajah, delavnicah in drugih oblikah javnih nastopov oziroma dogodkov (stroški priprave idejne zasnove, stroški predsejemskih aktivnosti oziroma aktivnosti pred dogodkom, stroški najema oziroma zakupa prostora, stroški tehnične izvedbe javnega nastopa, tematske oddaje dogodka);
  • stroški oglaševanja in informiranja na prodajnih mestih in po drugih kanalih komunikacije (stroški priprave idejne zasnove; stroški izvedbenega oblikovanja razstavnega prostora, stojnice itd; stroški priprave razstavnega prostora, stojnice itd.;  stroški najema oziroma zakupa prostora na prodajnih mestih; stroški pospeševanja prodaje na prodajnih mestih; honorarji zunanjih izvajalcev za izvedbo akcij; potni stroški, dnevnice in stroški nastanitve);
  • stroški priprave, izdaje in distribucije informacijskega in promocijskega materiala za namene obveščanja potrošnikov in javnosti ter pospeševanja prodaje kmetijskih pridelkov in živil iz shem kakovosti (stroški priprave idejne zasnove; stroški izvedbenega in grafičnega oblikovanja, produkcije; stroški zakupa medijskega prostora in časa za oglaševanje; stroški ureditve in postavitve spletnega mesta; stroški tiskanja gradiv-publikacije, plakati različnih velikosti, druge vrste gradiv; stroški zapisov na drugih medijih -CD, DVD ipd.; honorarji zunanjih izvajalcev -za zasnovo, izvedbo ter upravljanje akcij; stroški distribucije predvidenih objav in avdiovizualnega gradiva);
  • stroški organizacije in izvedbe drugih ustreznih oblik oglaševanja za namene informiranja in pospeševanja prodaje kmetijskih pridelkov in živil iz shem kakovosti (stroški priprave vloge; stroški priprave zahtevkov za izplačilo).

Rok prijave:

do vključno 20.2.2013