Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2017 za kmetije, samostojne podjetnike posameznike ter mikro, mala in srednja podjetja

3. javni razpis za podukrep 4.2

Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2017 za kmetije, samostojne podjetnike posameznike ter mikro, mala in srednja podjetja

 

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano

Datum objave: 28.07.2017

Predmet: Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov.

Predvidena višina razpisanih sredstev: znaša do vključno 10.000,00 EUR. Od tega:

 • 4.000.000 eurov za nosilce kmetij ali nosilce dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki niso nosilci kmetije (sklop A) ter
 • 6.000.000 eurov za samostojne podjetnike posameznike in pravne osebe (mikro, mala in srednja podjetja) (sklop B).

Višina sofinanciranja: od 30% do 50%.

Najnižji znesek javne podpore znaša 5.000 eurov na vlogo.

Upravičenci:

 • nosilec kmetije,
 • nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki ni nosilec kmetije,
 • samostojni podjetnik posameznik,
 • zadruga,
 • zavod,
 • gospodarska družba ali
 • gospodarsko interesno združenje.

 Upravičeni stroški:

 • ureditev objektov oziroma nakup opreme za namen predelave kmetijskih proizvodov v kmetijske proizvode in predelave kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode ali trženja kmetijskih proizvodov;
 • ureditev skladiščnih kapacitet oziroma nakup opreme za namen skladiščenja;
 • ureditev objektov oziroma nakup opreme za oskrbo z vodo ter posodobitev sistemov za varčno uporabo vode, shranjevanje vode, ureditev greznic in čistilnih naprav, ureditev lovilcev maščob oziroma naprav za obdelavo odpadnih voda;
 • ureditev objektov oziroma nakup opreme za proizvodnjo električne in toplotne energije za potrebe predelave kmetijskih proizvodov v kmetijske proizvode in predelave kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode za lastno porabo, razen za pridobivanje električne energije iz sončnega vira in proizvodnjo bioplina;
 • nakup opreme za posodobitev energetsko učinkovitih ogrevalnih sistemov in energetsko varčnejše opreme ter rekonstrukcijo objektov, ki prispevajo k zmanjšanju toplotnih izgub z uporabo materialov z večjo toplotno izolativnostjo;
 • nakup opreme in naprav, ki povečujejo varnost pri delu.

 

 Rok prijave: od 21. avgusta. 2017 do vključno 30. novembra 2017 do 24. ure.