Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2019

5. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.2 

Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2019

 

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije

Datum objave: 01.02.2019

Predmet: Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov.

Predvidena višina razpisanih sredstev: znaša do vključno 15 milijonov  EUR. Od tega:

 • 6.000.000 EUR za nosilce kmetij ali nosilce dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki niso nosilci kmetije (sklop A) ter
 • 9.000.000 EUR za samostojne podjetnike posameznike in pravne osebe (mikro, mala in srednja podjetja) (sklop B).

Višina sofinanciranja: od 30% do 50%.

Najnižji znesek javne podpore znaša 5.000 EUR na vlogo.

Namen podpore: Podpora iz podukrepa podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov se nameni za naložbe v:

 • predelavo kmetijskih proizvodov v kmetijske proizvode,
 • predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode,
 • trženje kmetijskih proizvodov iz lastne pridelave oziroma predelave.

Upravičenci:

 • nosilec kmetije,
 • nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki ni nosilec kmetije,
 • samostojni podjetnik posameznik,
 • zadruga,
 • zavod,
 • gospodarska družba.

 Upravičeni stroški:

 • ureditev objektov oziroma nakup opreme za namen predelave kmetijskih proizvodov v kmetijske proizvode in predelave kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode ali trženja kmetijskih proizvodov;
 • ureditev skladiščnih kapacitet oziroma nakup opreme za namen skladiščenja;
 • ureditev objektov oziroma nakup opreme za oskrbo z vodo ter posodobitev sistemov za varčno uporabo vode, shranjevanje vode, ureditev greznic in čistilnih naprav, ureditev lovilcev maščob oziroma naprav za obdelavo odpadnih voda;
 • ureditev objektov oziroma nakup opreme za proizvodnjo električne in toplotne energije za potrebe predelave kmetijskih proizvodov v kmetijske proizvode in predelave kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode za lastno porabo, razen za pridobivanje električne energije iz sončnega vira in proizvodnjo bioplina;
 • nakup opreme za posodobitev energetsko učinkovitih ogrevalnih sistemov in energetsko varčnejše opreme ter rekonstrukcijo objektov, ki prispevajo k zmanjšanju toplotnih izgub z uporabo materialov z večjo toplotno izolativnostjo;
 • nakup opreme in naprav, ki povečujejo varnost pri delu.

 

 Rok prijave: od 25. februarja 2019 do vključno 29. maja 2019, do 24. ure.