Nepovratna sredstva za začetne investicije v Pokolpju 2015

4. Javni razpis za sofinanciranje projektov za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest v Pokolpju

 

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije.

 

Datum objave: 13.02.2015

 

Namen: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v opredmetena in/ali neopredmetena osnovna sredstva pri začetnih naložbah.

 

Upravičenci: na razpis se lahko prijavijo vsa podjetja, ki imajo sedež ali registrirano podružnico v občinah Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel. Med povezanimi podjetji lahko kandidira na razpisu le eno podjetje.

Podjetja morajo vsaj ohraniti število zaposlenih (glede na število zaposlenih na dan oddaje vloge) v naslednjih treh letih, v nasprotnem primeru je potrebno sredstva vračati. Na razpis se lahko ponovno prijavijo podjetja, ki so že dobila sredstva na preteklih razpisih programa Pokolpje 2016 in so že ustvarila dodatna delovna mesta.

 

Višina sofinanciranja:

  • za sklop A v letu 2015: okvirno 500.000,00 EUR,
  • za sklop A (turizem) v letu 2015: okvirno 1.000.000,00 EUR

Višina sofinanciranja upravičenih stroškov začetnih investicij je lahko, ob upoštevanju pravil državnih pomoči  najmanj 50.001 in največ 500.000 evrov za sklopa A in A turizem.

Višina sofinanciranja ob tem ne sme preseči:

  • do 45% vrednosti upravičenih stroškov za mala podjetja;
  • do 35% vrednosti upravičenih stroškov za srednja podjetja;
  • do 25% upravičenih stroškov za velika podjetja.

 

Upravičeni stroški so:

  • stroški gradbenih in obrtniških del,
  • stroški nakupa objektov,
  • stroški nakupa strojev in opreme,
  • stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja.

Upravičeni so stroški, ki nastanejo od oddaje vloge naprej. Projekti pa morajo biti zaključeni najkasneje do 23.10.2015.

Rok prijave:  17.03.2015