Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij v Pokolpju

Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanje novih delovnih mest v območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel v letu 2016

 

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Datum objave: 22.02.2016

Predmet: Sofinanciranje investicij v opredmetena in/ali neopredmetena osnovna sredstva pri začetnih investicijah  v zgoraj navedenih občinah.

Predvidena višina nepovratnih sredstev: 670.000 EUR, od tega:

 •  320 0000 EUR za  sklop A,
 • 350.000 EUR za sklop A turizem.

Višina sofinanciranja:

 • 45% za mala podjetja;
 • 35% za srednje velika podjetja;
 • 25% za velika podjetja.

 Višina subvencije je najmanj 15.000,00 EUR  in največ 50.000,00 EUR.

Upravičenci: prijavitelji so gospodarske družbe in samostojni podjetniki, ki uzpoilnjujejo naslednje pogoje:

 • so ob oddaji vloge na javni razpis stari vsaj 18 mesecev;
 • na dan oddaje vloge, poslujejo in imajo registriran sedež/podružnico/poslovno enoto v eni izmed občin: Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel;
 • podjetje ali katerokoli povezano podjetje ni prejemnik sredstev po prvem, drugem, tretjem ali četrtem javnem razpisu Program spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja v obdobju 2011 – 2016;
 • bodo v prihodnjih treh ali petih (velika podjetja) letih vsaj ohranila število zaposlenih.

Upravičeni stroški:

 • gradbeno in obrtniška dela;
 • nakup objektov;
 • nakup strojev in opreme;
 • nakup neopredmetenih osnovnih sredstev (patenti, licence, tehnično znanje, know – how)

Obdobje upravičenih stroškov je od dneva oddaje vloge do najkasneje 21.10.2016.

Rok prijave:  22.03.2016