Sofinanciranje začetnih investicij v Pomurski regiji 2015

7. Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest na območju izvajanja zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdodju 2010-2015

 

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije.

 

Datum objave: 27.02.2015

Namen: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v osnovna sredstva pri postavitvi novega proizvodnega obrata, širitvi obstoječega obrata ali začetku nove dejavnosti, ki pomeni temeljito spremembo proizvoda ali proizvodnega procesa v obstoječem proizvodnem obratu (s pomočjo racionalizacije, diverzifikacije ali modernizacije) ter ustvarjanje novih delovnih mest povezanih z začetno investicijo.

Upravičenci: Na razpis se lahko prijavijo vse pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so na dan oddaje vloge na ta javni razpis vsaj 18 mesecev registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah in bodo izvedle investicijo na območju občin Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Ormož, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Središče ob Dravi, Sveti Jurij, Sveti Tomaž, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana ali Veržej.

 

Višina sofinanciranja:

  • za sklop A ; najmanj 10.000,00 EUR. Najvišji znesek sofinanciranja je lahko največ 50.000,00 EUR
  • za sklop B ; najmanj  50.000,01 EUR. Najvišji znesek sofinanciranja je lahko največ 500.000,00 EUR.

Višin sofinanciranja ob tem ne sme preseči:

  • 45% vrednosti upravičenih stroškov za mikro in mala podjetja;
  • 35% vrednosti upravičenih stroškov za srednja podjetja;
  • 25% vrednosti upravičenih stroškov za velika podjetja.

Upravičeni stroški so:

  • stroški gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del,
  • stroški nakupa objektov in zemljišč,
  • stroški nakupa strojev in opreme,
  • stroški nakupa nematerialnih naložb, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja, pod pogojem, da se uporabljajo na območju izvajanja razpisa.

Upravičeni so stroški, ki nastanejo od oddaje vloge naprej. Projekti pa morajo biti zaključeni najkasneje do 23.10.2015.

Rok prijave: 26.03.2015