Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za naložbe mladih prevzemnikov

2. javni razpis za ukrep 121- Posodabljanje kmetijskih gospodarstevza leto 2013 za naložbe mladih prevzemnikov kmetij

http://ipop.si/wp/wp-content/uploads/2012/06/polje-210x157.jpg

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Republike Slovenije.

Datum objave: 4.1.2013

Namen: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 121 v okviru PRP 2007–2013 za naložbe mladih  prevzemnikov kmetij.

Predvidena višina nepovratnih sredstev: 8.000.000  EUR

Višina sofinanciranja: od 30% do 70% upravičenih stroškov

Vlagatelji: vlagatelji so nosilci dejavnih kmetijskih  gospodarstev, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije, ter izpolnjujejo predpisane pogoje za dodelitev sredstev.

Kot mladi prevzemnik šteje upravičenec, ki je prejel pozitivno odločbo o podpori za prevzem kmetije na podlagi Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013; ), Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013; Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 v letih 2010-2013 ali na podlagi Uredbe PRP.

Upravičeni stroški: • stroški novogradnje ali obnove gospodarskih poslopij in drugih zgradb ter objektov, namenjenih za kmetijske namene, nakup pripadajoče opreme za kmetijsko proizvodnjo, nakup pripadajoče informacijsko komunikacijske tehnologije  in strojne opreme  ter stroški novogradnje, rekonstrukcije in investicijskega vzdrževanja  cestne in vodne infrastrukture na kmetijskem gospodarstvu ter nakup pripadajoče opreme;
 • nakup kmetijske mehanizacije in strojne opreme namenjene za primarno kmetijsko pridelavo oziroma opravljanju storitev s kmetijsko mehanizacijo, nakup IKT opreme ter stroški, povezani z vključitvijo opreme v tehnološki proces;
 • prva postavitev oziroma prestrukturiranje sadovnjakov in oljčnikov;
 • prva postavitev oziroma prestrukturiranje hmeljišč;
 • ureditev nasadov trajnih rastlin na njivskih površinah;
 • nakup in postavitev mrež proti toči kot samostojne naložbe;
  nakup in postavitev rastlinjakov in pripadajočo oprem;
 • nakup kmetijskih zemljišč, ki ne presega 10% vrednosti celotne naložbe;
 • naložbe v postavitev  pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali oziroma postavitev obor za rejo gojene divjadi;
 • naložbe v izvedbo agromelioracijskih del na kmetijskih gospodarstvih;
 • naložbe v namakalno infrastrukturo za namakalne sisteme, ki so v zasebni lasti, v izgradnjo pripadajočih vodnih virov in nakup namakalne opreme, ki lahko predstavlja samostojno naložbo;
 • naložbe, namenjene učinkoviti rabi energije ter uporabi obnovljivih virov energije za opravljanje kmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih;
 • ureditev cestne in vodne infrastrukture, kamor spada tudi vodovodna infrastruktura na kmetijskih gospodarstvih;
 • naložbe na področju živinoreje;
  naložbe na področju rastlinske pridelave;
 • naložbe na področju pridelave medu in ostalih čebeljih proizvodov ter vzreje čebeljih matic;
 • splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložb v višini do  vključno 10% upravičenih stroškov.

Rok prijave:

do vključno 13.2.2013