Posojila za kmetijsko pridelavo

Javni razpis za dodeljevanje posojil za primarno kmetijsko pridelavo

 

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojnmi sklad

Datum objave: 28.06.2013.

Predmet:Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil sklada vlagateljem na področju primarne pridelave kmetijskih proizvodov na območju Republike Slovenije.

Razpisana ugodna posojila bo sklad dodeljeval v dveh sklopih, in sicer:

Sklop 1 nudi posojila z nižjo obrestno mero (vsebuje državno pomoč), ki je  nižja od  veljavne državne referenčne obrestne mere (v nadaljevanju: ROM) za izračun državne  pomoči. Posojila zato vsebujejo elemente državnih pomoči, njihovo dodeljevanje pa se izvaja v skladu z veljavnimi pravili na tem področju. Na Sklop 1 se lahko prijavijo tisti  vlagatelji, ki pri prijavljen em projektu še niso dosegli najvišje stopnje intenzivnosti državne pomoči, lahko pa iz virov sklada pri projektu še prejmejo dodatna sredstva, a le do višine, s katero ne bodo presegli najvišje dovoljene stopnje intenzivnosti državne pomoči.

Sklop 2 nudi posojila z višjo obrestno mero (ne vsebuje državne pomoči), ki je  višja odROM in zato ne vsebuje elementov, ki se uporabljajo za izračun državne pomoči in je še kljub temu ugodnejša od trenutnih tržnih obrestnih mer. Na Sklop 2 se lahko prijavijo vsi  vlagatelji, tudi tisti, ki so za prijavljeni projekt že prejeli sredstva oz. so v fazi pridobivanja le teh iz virov Evropske unije in/ali javna sredstva Republike Slovenije, in so ta že dosegla  najvišjo možno stopnjo intenzivnosti državne pomoči. Sredstva po Sklopu 2 predstavljajo  dopolnilni finančni vir za zapiranje finančne konstrukcije lahko tudi nad najvišjo stopnjo intenzivnosti državne pomoči. Niso pa namenjena premoščanju drugih javnih virov (podrobnejša obrazložitev v razpisni dokumentaciji).

Predvidena višina nepovratnih sredstev:Skupna višina razpisanih sredstev je 905.000 EUR ugodnih posojil. Razpoložljiva sredstva za Sklop 1 znašajo 400.000 EUR, za Sklop 2 pa 505.000 EUR.

Višina sofinanciranja:

Projekt za Sklop 1 je lahko s strani sklada sofi­nanciran v višini do 100% upravičenih stroškov projekta (brez DDV) oziroma do najvišjega dovoljenega odstotka državnih pomoči, kar znaša:

– na območjih z omejenimi dejavniki do 50% dr­žavne pomoči,

– na drugih območjih do 40% državne pomoči glede na vrednost naložbe.

V posojilih sklada je do 10% državne pomoči.

Državna pomoč se pri posojilu izraža v obli­ki bruto ekvivalenta dotacije in se sešteva z drugimi prejetimi državnimi pomočmi pri projektu. Upravičenec mora opredeliti predhodno prejete višine državne pomo­či, kolikor jo je le-ta prejel oziroma je v fazi pridobivanja državne pomoči za isti projekt.

Projekt za Sklop 2 je s strani sklada lahko so­financiran v višini do 100% upravičenih stroškov (brez DDV). Najvišji znesek dodeljene državne pomo­či posameznemu podjetju ali kmetu ne sme preseči 400.000 EUR, v katerem koli obdobju treh proračunskih let, oziroma 500.000 EUR, v katerem koli obdobju treh proračunskih let na območjih z omejenimi dejavniki.

Višina obrestne mere:

Sklop 1:

1. Euribor (trimesečni) + 0,5% letno, za projekte v občinah, ki imajo koeficient razvitosti občin za leto 2013 manjši od 0,90.

2. Euribor (trimesečni) + 0,7% letno, za projekte v občinah, ki imajo koeficient razvitosti občin za leto 2013 med vključno 0,90 in vključno 1,09.

3. Euribor (trimesečni) + 1,0% letno, za projekte v občinah, ki imajo koeficient razvitosti občin za leto 2013 višji od 1,09.

Sklop 2:

Veljavna državna referenčna obrestna mera + 1,0% letno.

Upravičenci:Na razpis se lahko prijavijo kmetijska gospodarstva (KG), ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev s sedežem v Republiki Sloveniji. KG so lahko organizirana kot pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali kmetija (ki ni pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik) t.j. kmet.

KG se morajo uvrščati med mikro, mala ali srednje velika podjetja.

Upravičeni stroški:

Sklop 1 in Sklop 2:

– stroški adaptacije hlevov zaradi prilagajanja novo uvedenega standarda dobrega počutja živali, temelječega na zakonodaji Skupnosti;

– stroški novogradnje in adaptacije hlevov;

– stroški nakupa in montaže tehnološke opreme (za krmljenje, molžo, izločke …);

– nakup materiala, opreme in stroški novogradnje oziroma adaptacije pomožnih živinorejskih objektov (adaptacija gnojnih jam in gnojišč zaradi izpolnjevanja standarda Nitratne direktive ni mogoča. V sklopu novogradnje hlevov se lahko sofinancira novogradnja gnojišč in gnojnih jam);

– stroški nakupa kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško programsko opremo;

– stroški prve postavitve ekstenzivnih trajnih nasadov ali postavitve oziroma prestrukturiranja (zamenjave sort) obstoječih intenzivnih trajnih nasadov (priprava zemljišča in postavitev opore in ograje, nakup večletnega sadilnega materiala, postavitev mrež proti toči …);

– stroški nakupa in postavitve steklenjaka, rastlinjaka ali plastenjaka, tunela ali tople grede s pripadajočo opremo;

– stroški nakupa in postavitve mrež proti toči;

– stroški nakupa opreme za ureditev pašnikov in obor (oprema za ograditev in pregraditev pašnika na pašne čredinke, pašni aparat, ureditev napajališč …);

– stroški izvedbe agromelioracijskih del, razen: drenažnih del, materiala za drenažo, opreme za namakanje in namakalnih del, razen če tovrstni projekt vodi k zmanjšanju prejšnje uporabe vode za najmanj 25%;

– splošni stroški, povezani s pripravo in z izvedbo projekta (honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški študije za izvedljivost, projektne dokumentacije, nakup patentov in licenc …).

 

Sklop 1:

– stroški nakupa kmetijskih zemljišč, v vrednosti do 10% celotnega projekta, če je nakup kmetijskega zemljišča sestavni del celotnega projekta.

– nakup rabljene kmetijske mehanizacije in/ali opreme, ki ne sme biti predhodno že sofinancirana s strani javnih virov (države, EU, lokalne skupnosti) oziroma višina državne pomoči ne sme presegati najvišjega dovoljenega odstotka državne pomoči. V primeru nakupa rabljene opreme in/ali kmetijske mehanizacije je potrebno preveriti in navesti ter pridobiti podatke s strani prodajalca o že prejeti državne pomoči. Rabljena kmetijska mehanizacija in/ali oprema, ki ni starejša od 5 let. Do nakupa rabljene kmetijske mehanizacije in/ali opreme je upravičen le kmet.

 

Sklop 2:

– nakup rabljene kmetijske mehanizacije in/ali opreme, do nakupa katere so upravičene vse pravne osebe, s.p. in kmetje. Rabljena kmetijska mehanizacija in/ali oprema, ki ni starejša od 5 let.

– nakup kmetij (zemljišča ter objekti) in nakup kmetijskih zemljišč,

– nakup živali,

– nakup in zasaditev enoletnih rastlin.

Rok prijave:

Roka za oddajo prijav  sta:

  • 1. rok 30.7.2013 in
  • 2., zadnji rok, 30.9.2013.