Posojila podjetništvu 2013

Javni razpis za ugodna posojila podjetništvu v letu 2013

 

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad

Datum objave: 28.06.2013

Predmet: Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil vlagateljem z začetnimi projekti podjetniškega značaja (namen B), ki so registrirani v Republiki Sloveniji. Sredstva so namenjena projektom na območju celotne Republike Slovenije.

Dolgoročna posojila nudijo ugodne obrestne mere, ki so pod tržnimi obrestnimi merami, ter moratorij pri vračilu glavnice posojila. Doba vračanja posojila je 12 let.

Predvidena višina nepovratnih sredstev: Skupna višina za podjetniške projekte je 6.000.000 EUR.

Skupna višina razpisanih subvencij za obresti pri posojilih za projekte v Pomurski regiji znaša 200.000 EUR, in sicer za leto 2013 v višini 100.000 EUR ter za leto 2014 v višini 100.000 EUR.

Višina sofinanciranja: Do največ 75% upravičenih stroškov projekta (brez DDV) ter do najvišjega dovoljenega odstotka državne pomoči, ki znaša:

– 50% vrednosti upravičenih stroškov za mala in mikro podjetja,

– 40% vrednosti upravičenih stroškov za srednje velika podjetja

– 30% vrednosti upravičenih stroškov za velika podjetja.

Najmanjša upravičena višina projektov (brez DDV) ne sme biti nižja od 6.700 EUR, najmanjša višina zaprošenih sredstev pa ne sme biti nižja od 5.000 EUR.

Višina odobrenih sredstev na vlagatelja pri namenu B ne sme presegati 1.500.000 EUR.

Višina obrestne mere:

3-mesečni Euribor + % letnega pribitka, ki je odvisen od koeficienta razvitosti občine, v kateri se projekt nahaja, za leto 2013 glede na UMZDRO.

Projekti v Pomurju v letih 2013 ter 2014 prejmejo pri vračanju posojila subvencijo obresti v celotni višini obrestne mere, vendar le do porabe sredstev po posameznih letih. Sklad lahko v primeru večjega porasta referenčne obrestne mere EURIBOR vsem upravičencem v istem deležu sorazmerno zniža subvencioniranje obresti tako, da odhodki za subvencijo obresti ne presežejo za posamezno leto zagotovljenih sredstev.

Upravičenci:  Velika, srednje velika, mala in mikro podjetja, in sicer:

gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in obrtniki, registrirani z dejavnostjo po Zakonu o gospodarskih družbah,

zadruge ter zadružne zveze po Zakonu o zadrugah.

Upravičeni stroški:

– nakup nepremičnin,

– gradnja in obnova objektov,

– nakup strojev in opreme (z montažo in s prevozom),

– nakup nematerialnih naložb.

 

Neupravičeni stroški so:

– stroški, katerih povračilo je bilo za isti namen že pridobljeno iz drugih javnih virov (s čimer bi skupna državna pomoč presegla dovoljeni delež projekta),

– stroški davka na dodano vrednost ter drugih davkov ter dajatev,

– stroški aktivnosti, povezanih z izvozom, ko je pomoč neposredno vezana na izvožene količine, na vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno aktivnostjo,

– nakup transportne opreme (premično premoženje) ter transportnih sredstev v podjetjih, ki poslujejo v sektorju transporta,

– samostojen nakup zemljišč ter stanovanjska gradnja,

– sofinanciranje sredstev za nadaljnjo prodajo,

– stroški nakupa osebnih vozil,

– stroški tekočega poslovanja,

– stroški priprave razpisne dokumentacije, prijave na javni razpis oz. investicijske dokumentacije za prijavo vloge na  razpis, stroški pripravljalnih študij in svetovanj,

– vlaganja za zasebno rabo,

– sredstva namenjena za refinanciranje oz. nadomeščanje starih posojil in zakupov.

 

Rok prijave:

Roka za oddajo prijav sta:

  • 1. rok 2.8.2013 in
  • 2., zadnji rok 20.9.2013.