Ugodna posojila Slovenskega regionalno razvojnega sklada

Javni razpis za ugodna posojila podjetniškim projektom in projektom na področju obdelave in predelave lesa v letu 2017 (B/BL)

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad

Datum objave: 12.06.2015

Predmet: Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil Sklada podjetniškim projektom in projektom na področju obdelave in predelave lesa na območju Republike Slovenije, in sicer za naslednja namena:

Projekti vlagatelje v morajo biti povezani z:
 • vzpostavitvijo novega proizvodnega obrata (poslovne enot e ali podružnice);
 • razširitvijo zmogljivosti obstoječega proizvodnega obrata (poslovne enote ali podružnice);
 • diverzifikacijo proizvodnje proizvodnega obrata na proizvode in storitve, ki jih na zadevnem območju prej ni proizvajal ali
 • bistveno sprememboproizvodnega procesa v obstoječem proizvodnem obratu.

Višina razpisanih sredstev: Skupna višina razpisanih ugodnih posojil za projekte po obeh namenih je 5.000.000 EUR

Upravičenci:  Upravičena so  mikro, mala, srednje velika in velika podjetja. Za namen BL morajo biti upravičenci registrirani za dejavnost C 16 ter C 31 (razen razreda C 31.03 – proizvodnja žimnic).

Upravičeni stroški so:

 • Nakup nepremičnin;
 • Gradbeno-obrtniška-instalacijska dela za potrebe novih ali obstoječih objektov;
 • Nakup strojev in opreme (z montažo in s prevozom);
 • Nakup nematerialnih naložb;
 • Obratna sredstva (največ do 20%).

Za sklop B so lahko upravičeni stroški od oddaje vloge naprej, za sklop BL  pa lahko stroški nastanejo od 1.9.2016 dalje.

 

Finančni pogoji:

 • Projekt je lahko financiran s strani Sklada  do največ 75% upravičenih stroškov projekta, ter hkrati pri posojilih z elementi državnih pomoči (SKLOP 1) do najvišjega dovoljenega odstotka državn e pomoči, ki znaša kot sledi:

 • Najnižji znesek kredita je lahko 15.000 eur, najvišji pa do 1.000.000  eur,  za podjetja ustanovljena pred 1.1.2015, do 150.000 eur za podjetja ustanovljena po 1.1.2015 ter do 75.000  eur za podjetja ustanovljena po 1.7.2016.
 • Doba vračanja je do 15 let z vključenim moratorijem (največ 36 mesecev).

 

Posojilni pogoji:

 • za sklop B

 • za sklop BL

 

Prijavni roki:

 • 6. 3. 2017 – prvi rok
 • 27. 4. 2017 – drugi rok
 • 11. 6. 2017 – tretji rok
 • 31. 8. 2017 – četrti rok