Posojila za primarno kmetijsko pridelavo

Javni razpis za dodeljevanje posojil za primarno kmetijsko pridelavo

 

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad

Datum objave: 08.05.2015

Namen: Namen razpisa je spodbujanje začetnih projektov na področju primarne kmetijske pridelave.

Višina razpisanih posojil: Skupna višina razpisanih posojil je 2.000.000 eur ugodnih posojil, od tega je:

 • 1.000.000 eur za sklop 1 (sklop 1 nudi posojila, ki so nižja od veljavne ROM in vsebuje državno pomoč),
 • 1.000.000 eur za sklop 2 (sklop 2 nudi posojila, ki so višja od veljne ROM in ne vsebuje državne pomoči).

Vlagatelji: Kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12-ZdZPVHVVR in 26/14), morajo biti vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev, ki jo vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo in so lahko organizirana kot pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali kmetija, ki ni pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, t.j. kmet in opravljajo kmetijsko dejavnost na območju Republike Slovenije.

Upravičeni stroški:

1. Upravičeni stroški za sklop 1:

 • stroški gradnje,
 • stroški nakupa ali izboljšanja nepremičnin, pri čemer so zemljišča upravičena le v obsegu, ki ne presega 10% skupnih upravičenih stroškov,
 • nakup strojev oz. mehanizacije in opreme (z vključujočo računalniško opremo).

2.  Upravičeni stroški za sklop 2:

 • stroški gradnje,
 • stroški nakupa ali izboljšanja nepremičnin, pri čemer so zemljišča upravičena le v obsegu, ki ne presega 10% skupnih upravičenih stroškov,
 • nakup strojev oz. mehanizacije in opreme (z vključujočo računalniško opremo),
 • stroški samostojnega nakupa nepremičnin,
 • stroški nakupa živali ter enoletnih rastlin,
 • naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije,
 • stroški obnove oz. izgradnje namakalne infrastrukture ter namakalna oprema (nova ali stara).

Posojilni pogoji:

Rok prijave: 9.6.2015 (prvi rok) in 31.08.2015 (drugi rok)