Krediti iz posojilnega sklada MSP (naložbe in zaposlovanje ter RRI)

Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje naložb in zaposlovanja v MSP

Razpisnik: SID banka
Datum objave: 07.02.2017
Namen
Namen programa SID banke je spodbujanje mikro, malih in srednje velikih podjetij k uvajanju tehnoloških inovacij in povečevanju proizvodnih zmogljivosti za obstoječe proizvode in storitve.
Vrednost razpisanih sredstev: 53.333.333,33 EUR
Upravičenci: Mikro, mala in srednjevelika podjetja
Višina kredita: 30.000 EUR  do 5.000.000 EUR oz. največ 85% investicije
Obrestna mera:

Pogodbena obrestna mera je sprejemljiva in enaka seštevku referenčne obrestnemere 6-mesečni EURIBOR in nespremenljivega pribitka, ki ga določi SID banka glede na oceno kreditne kvalitete kreditojemalca po metodologiji SID banke in ostale parametre določanja zadevnega pribitka*

*informativna obrestna mera za običajno kakovost zavarovanja znaša 6-mesečni EURIBOR+1,32% p.a.

Ročnost kredita: od 2 do 9 let z vključenim do 2 letnim moratorijem
Upravičeni stroški:
  • Opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva
  • Plače povezane s projektom
Predmet zavarovanja: Zaloge, terjatve, osnovna sredstva, vrednostni papirji.
Veljavnost programa: Skrajni rok za odobritev kredita je 31.12.2017.

Rok za oddajo vloge za financiranje se izteče 31.10.2017.
Skrajni rok za črpanje kredita po programu SID banke je 31.12.2018

 

 

Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje raziskav, razvoja in inovacij MSP

Razpisnik: SID banka
Datum objave: 07.02.2017
Namen:
Namen programa SID banke je spodbujanje razvoja mikro, malih in srednje velikih podjetij na področju raziskav in razvoja ter inovacij.
Vrednost razpisanih sredstev: 11.666.666,67 EUR
Upravičenci: Mikro, mala in srednjevelika podjetja
Višina kredita: 30.000 EUR – 10.000.000 EUR oz. največ do 85%
Obrestna mera: Pogodbena obrestna mera je sprejemljiva in enaka seštevku referenčne obrestnemere 6-mesečni EURIBOR in nespremenljivega pribitka, ki ga določi SID banka glede na oceno kreditne kvalitete kreditojemalca po metodologiji SID banke in ostale parametre določanja zadevnega pribitka**informativna obrestna mera za običajno kakovost zavarovanja znaša 6-mesečni EURIBOR+1,32% p.a.
Ročnost kredita: od 2 do 9 let z vključenim do 2 letnim moratorijem
Upravičeni stroški
Primerni izdatki in stroški pomoči za procesne in organizacijske inovacije so:
  • nakazane plače osebju (raziskovalci, tehniki in drugo podporno osebje);
  • obračunane amortizacije instrumentov in opreme v lasti kreditojemalca;
  • plačila za pogodbene raziskave in neopredmetena sredstva, ki se uporabljajo v projektu;
  • plačila dodatnih režijskih stroškov;
  • plačila materiala, ki se uporablja v okviru projekta

 

Primerni izdatki pomoči za inovacije za MSP so:

  • plačila za zaščito industrijske lastnine podjetja
  • nakazane plače napotenega visokokvalificiranega osebja v obsegu zaposlitve na projektu;
  • plačila za svetovalne in podporne storitve za inovacije v okviru projekta.
Predmet zavarovanja: Zaloge, terjatve, osnovna sredstva, vrednostni papirji.
Veljavnost programa: Skrajni rok za odobritev kredita je 31.12.2017.

Rok za oddajo vloge za financiranje se izteče 31.10.2017.
Skrajni rok za črpanje kredita po programu SID banke je 31.12.2018.