4.2. – Predelava in trženje kmet. proizvodov

PODUKREP 4.2.: Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2016

 

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Republike Slovenije

Datum objave: 19.02.2016

Predmet: predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v predelavo, trženje oz. razvoj kmetijskih proizvodov

Predvidena višina nepovratnih sredstev: do 20.000.0000 EUR, od tega:

 •  1.500.000 EUR za majhne naložbe (sklop A),
 • 6.500.000 EUR za fizične osebe – kmetije  (sklop B) in
 • 12.000.000 EUR za samostojne podjetnike posameznike ali pravne osebe (sklop C).

Višina sofinanciranja: stopnja pomoči  upravičenih stroškov znaša 30%, ki pa se lahko poveča za:

 • 5% za naložbe v predelavo in trženje ekološko pridelanih kmetijskih proizvodov
 • 5% za naložbe v povečanje okoljske učinkovitosti

Upravičenci: vlagatelji na ta javni razpis so lahko:

 • nosilci kmetije,
 • gospodarske družbe,
 • samostojni podjetniki posamezniki,
 • zadruge ali
 • zavodi.

Upravičeni stroški:

 • stroški ureditve ali obnove objektov;
 • stroški nakupa opreme, strojev in naprav za trženje in predelavo;
 • prispevek v naravi v obliki lastnega dela oz. lastnega lesa vlagatelja, če gre za naložbe  v ureditev
  ali obnovo enostavnih in nezahtevnih objektov;
 • splošni stroški.

Rok prijave:  od 14.03.2016 do 01.06.2016