Ugodna posojila na področju obdelave in predelave lesa – 2. javni razpis

Drugi javni razpis za ugodna posojila projektom na področju obdelave in predelave lesa

 

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad

Datum objave: 11.09.2015

Predmet: Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil projektom na območju Republike Slovenije in sicer vlagateljem, ki so registrirani za glavno dejavnost obdelave in predelave lesa ali proizvodnjo izdelkov iz lesa ter bodo hkrati izvedli začetno investicijo v osnovna sredstva za izvajanje dejavnosti na tem področju.

Namen: Namen razpisa je spodbujanje razvoja slovenske lesno predelovalne industrije na področju začetnih investicij, povezanih z vzpostavitvijo nove poslovne enote, razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote, diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote na proizvode in storitve, ki jih na zadevnem območju prej ni proizvajala ali bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti.

Upravičenci: upravičenci do posojil so lahko velika, srednje velika, mala in mikro podjetja, ki so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ter zadruge.

Upravičeni stroški so:

  • nakup nepremičnin,
  • gradbeno-obrtniška-instalacijska dela,
  • nakup strojev in opreme ( z montažo in s prevozom),
  • nakup nematerialnih naložb,
  • stroški svetovanja MSP-jem.

Posojilni pogoji:

Projekt je lahko financiran s strani sklada do 75% upravičenih stroškov, vendar največ 500.000 eur posojila, za podjetja ustanovljena po 1.1.2013 do največ 150.000 eur, za podjetja ustanovljena po 1.7.2014 pa največ 75.000 eur. Najnižja upravičena višina projekta ne sme biti nižja od 20.000 eur, najnižji znesek posojila pa ne sme biti nižji od 15.000 eur.

Zavarovanje posojila: Posojilo se obvezno zavaruje s 5 bianco podpisanimi menicami skupaj s 5 meničnimi izjavami s pooblastili za izpolnitev in unovčenje menic (razen v primeru fizičnih oseb), izvršnico ter z enim ali več zavarovalnimi instrumenti.

 

Roki za oddajo: 12.10.2015 (prvi rok)  in 12.11.2015 (drugi rok).