Ugodna posojila za podjetja na problemskih območjih

Javni razpis za ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih v RS (BP)

 

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad

Datum objave: 06.03.2017

Predmet:  Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih razvojnih posojil Sklada začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v Republiki Sloveniji, kamor spadajo naslednje občine:

 • območje občin Maribora s širšo okolico (Maribor, Hoče–Slivnica, Kungota, Pesnica, Ruše, Selnica ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Podvelka in Radlje ob Dravi),
 • območje občin Pokolpja (Črnomelj, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Metlika, Osilnica in Semič),
 • območje občin Hrastnik, Radeče, Trbovlje,
 • območje občin Pomurja (Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Ormož, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Središče ob Dravi, Sveti Jurij, Sveti Tomaž, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana in Veržej.
Projekti vlagatelje v morajo biti povezani z:
 • vzpostavitvijo novega proizvodnega obrata (poslovne enot e ali podružnice);
 • razširitvijo zmogljivosti obstoječega proizvodnega obrata (poslovne enote ali podružnice);
 • diverzifikacijo proizvodnje proizvodnega obrata na proizvode in storitve, ki jih na zadevnem območju prej ni proizvajal ali
 • bistveno sprememboproizvodnega procesa v obstoječem proizvodnem obratu.

 

Višina razpisanih sredstev: Skupna višina razpisanih ugodnih posojil za projekte po obeh namenih je 10.000.000 EUR, od tega:

 • območje občin Maribora s širšo okolico: 3.510.000,00 eur
 • območje občin Pokolpja: 2.160.000,00 eur
 • območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje: 1.620.000,00 eur
 • območje občin Pomurja: 2.710.000,00 eu

 

Upravičenci:  Upravičenci so mikro, mala, srednje velika in velika, ki z dnem oddaje vloge na javni razpis na upravičenem območju opravljajo gospodarsko dejavnost in imajo na tem območju sedež podjetja ali obrat (poslovne enote ali podružnice).

Upravičeni stroški so:

 • Nakup nepremičnin;
 • Gradbeno-obrtniška-instalacijska dela za potrebe novih ali obstoječih objektov;
 • Nakup strojev in opreme (z montažo in s prevozom);
 • Nakup nematerialnih naložb.

Projekt se lahko prične po oddaji vloge na javni razpis in mora biti zaključen najkasneje do  31.12.2019.

Finančni pogoji:

 • Projekt je lahko financiran s strani Sklada največ do višine 75% upravičenih stroškov projekta, ter hkrati do najvišjega dovoljenega odstotka državne pomoči, ki znaša kot sledi:

 • Najnižji znesek kredita je lahko 25.000,00 eur, najvišji pa do 1.000.000,00 eur za podjetja ustanovljena pred 1.1.2014, do 400.000,00 eur za podjetja ustanovljena po 1.1.2014 ter do 200.000,00 eur za podjetja ustanovljena po 1.1.2016.
 • Doba vračanja je do 11 let z vključenim moratorijem (največ 24 mesecev).
 • Fiksna obrestna mera: 0,01% letno.

Zavarovanje posojila:

 

 

Prijavni roki:

 • 6. 3. 2017 – prvi rok
 • 3. 4. 2017 – drugi rok
 • 1.5. 2017 – tretji rok
 • 1.6. 2017 – četrti rok
 • 1.7. 2017 – peti rok
 • 1.9.2017 – šesti rok

 

.