Procesni vavčer 2016/2017

Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2016 in 2017 “Procesni vavčer 2016/2017” (PAV 16/17)

 

 

Razpisnik:   Spirit Slovenija

Datum objave: 07.10.2016

Namen: je izboljšati konkurenčnostz podjetij preko procesnih izboljšav (npr. prenova poslovnih procesov, vitko poslovanje, vitko poslovni procesi, učinkovito upravljanje poslovnih procesov, dizajn, management ipd.)

Upravičenci: Na razpis se lahko prijavijo pravne ali fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo v RS in so organizirani kot gospodarska družba, samostojni podjetnik posameznik ali zadruga z omejeno odgovornostjo, po velikosti spadajo med MSP in imajo na lokaciji izvajanja operacije na zadnji dan preteklega meseca glede na mesec oddaje vloge vsaj 10 zaposlenih oseb za polni delovni čas. 

Zunanji izvajalci:

  • v okviru razpisa lahko zunanji izvajalec sodeluje z največ desetimi upravičensi hkrati oz. posamezni svetovalec z največ petimi upravičenci hkrati;
  • zunanji izvajalec mora biti registriran za opravljanje dejavnosti svetovanja;
  • vsak svetovalec mora izkazovati izkušnje iz svetovanja s področja izboljšanja poslovnih procesov podjetjem z vsaj 10 zaposlenimi in sicer vsaj 3 reference od vključno 2010 leta dalje.

Višina razpisanih sredstev: Skupna višina razpisanih sredstev znaša največ 3.000.000 EUR, od tega:

  • vzhodna kohezijska regija: 2.010.000 EUR
  • zahodna kohezijska regija: 990.000 EUR

Višina sofinanciranja:  do vključno 50% upravičenih stroškov oz. najmanj 3.000 EUR in največ 20.000 EUR na vlogo.

Upravičeni stroški so:

  • stroški zunanjih izvajalcev (svetovalne storitve v zvezi z uvajanjem izboljšav poslovnih procesov).

Do sofinanciranja so upravičeni stroški nastali v obdobju od oddaje vloge na javni razpis do 15.09.2017

 

Rok prijave: 10.11.2016, 8.12.2016, 11.1.2017, 15.2.2017