Razvoj obmejnih območij s Hrvaško

Peti javni razpis za izbor operacij iz prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007−2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«

 

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Rebublike Slovenije.

Datum objave: 07.12.2012

Namen: Nepovratna sredstva se bodo dodelila za sofinanciranje potrjenih projektov prometne, okoljske in ekonomske infrastrukture ob meji s Hrvaško. Sredstva so namenjena  za izgradnjo in/ali rekonstrukcijo lokalnih cest ter javnih poti, izgradnjo, rekonstrukcijo in/ali obnovo sistemov vodooskrbe, izgradnjo sistemov odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter komunalno urejanje zemljišč, namenjenih novogradnji ali širitvi manjših obrtnih, poslovnih ali industrijskih con.

Predvidena višina nepovratnih sredstev: 23.370.220,00 EUR

Višina sofinanciranja:Najvišji možni znesek sofinanciranja posamezne prijavljene operacije lahko znaša največ  1.000.000 EUR.

Upravičenci: Upravičeni prijavitelji in upravičenci do nepovratnih sredstev po tem javnem razpisu so samoupravne lokalne skupnosti, ki so hkrati investitor in nosilec operacije.

Upravičeni stroški:

 • stroški nakupa, dobave in vgradnje opreme, ki je upravičena v okviru namena vsebine operacije;
 • stroški izvedbe gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, vključno z zunanjim urejanjem objektov;
 • stroški nakupa zemljišč (do 10% vrednosti celotnih upravičenih stroškov operacije);
 • stroški nakupa zgradb (med nakupom nepremičnine in operacije obstaja neposredna povezava),
 • stroški storitev izdelave investicijske dokumentacije (razen dokumenta identifikacije investicijskega projekta),
 • stroški storitev izdelave in revizije projektne dokumentacije,
 • stroški storitev strokovnega nadzora gradnje,
 • stroški storitev zunanjih izvajalcev, ki se nanašajo neposredno na vsebino operacije,
 • stroški storitev informiranja in obveščanja javnosti o operaciji,
 • stroški arheoloških izkopavanj, predvideni v vlogi in pripadajoči dokumentaciji.

Pogoji za kandidaturo na javnmem razpisu:

  • operacija se mora izvajati v naseljih na teritorialnem območju znotraj 10 km obmejnega pasu z Republiko Hrvaško;
  • operacije, ki so se pričele pred 1. 1. 2009, niso upravičene do sofinanciranja;
  • operacija se mora izvajati v naseljih na teritorialnem območju znotraj 10 km obmejnega pasu z Republiko Hrvaško;
  • posamezna operacija mora predstavljati ekonomsko nedeljivo celoto aktivnosti, ki izpolnjujejo natančno določeno (tehnično−tehnološko) funkcijo in imajo jasno opredeljene cilje, skladne z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo;
  • operacija mora biti ustrezno opredeljena v veljavnem aktu o proračunu samoupravne lokalne skupnosti, in sicer v načrtu razvojnih programov − NRP

  Rok prijave: 1.2.2013