Ugodna posojila podjetniškim projektom in projektom na področju obdelave ter predelave lesa

Javni razpis za ugodna posojila podjetniškim projektom in projektom na področju obdelave in predelave lesa v letu 2016-B/BL

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad

Datum objave: 10.06.2016

Predmet: Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil Sklada podjetniškim projektom na področju obdelave in predelave lesa na območju Republike Slovenije, in sicer za naslednja namena:

  • podjetniški projekti (sklop B)
  • projekti s področja obdelave ali predelave lesa (sklop BL)

Predvidena skupna višina razpisanih sredstev: 8.000.000 EUR

Upravičenci: Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala, srednje velika in velika podjetja, ki so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ter zadruge. Posojila so namenjena vlagateljem, ki opravljajo registrirano dejavnost (glavno ali stransko) in prijavljeni projekt z registracijo znotraj klasifikacije (v podskupinah, razredih ali podrazredih) C16 ter C31 (razen razreda C 31.03. – proizvodnja žimnic).

 

 Upravičeni stroški so:

  • nakup nepremičnin (objekti s pripadajočimi zemljišči ter poslovni prostori)
  • gradbeno – obrtniška – instalacijska dela (za potrebe novih ali obstoječih objektov)
  • nakup strojev in opreme (za velika podjetja novi, za MSP so lahko tudi rabljeni, vendar proizvedeni po 31.12.2011)
  • nakup nematerialnih naložb (patenti, licence, know how…)
  • stroški svetovanja MSP-jem (največ do 10% upravičenih stroškov projekta)
  • obratna sredstva (največ do 20% upravičenih stroškov projekta)

Obdobje upravičenosti od dneva oddaje vloge do 28.10.2016.

 

Višina sofinanciranja: projekt je lahko sofinanciran s strani sklada do največ 75% upravičenih stroškov projekta, razliko mora prijavitelj zagotoviti z lastnimi sredstvi – 25%.

Najnižja višina zaprošenega kredita je 15.000 EUR , najvišja pa 500.000 EUR.

 

Rok za oddajo: 11.07.2016 (prvi rok), 25.08.2016 (drugi rok), 10.10.2016 (tretji rok).