Nakup nove mehanizacije za sečnjo in spravilo lesa

Javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2017

 

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano

Datum objave: 24.03.2017

Predmet: predmet javnega razpisa so naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa.

Predvidena višina nepovratnih sredstev: do 5.000.000 EUR, od tega:

  • 2.500.000 EUR za fizične osebe, razen samostojnih podjetnikov posameznikov
  • 2.500.000 EUR za pravne osebe in samostojne podjetnike

Višina sofinanciranja: stopnja pomoči  upravičenih stroškov znaša do 40% upravičenih stroškov. Najnižji znesek podpore pa je 1.000 EUR.

Upravičenci: vlagatelji na ta javni razpis so lahko:

  • lastnik oziroma zakupnik gozda,
  • pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki ni lastnik oziroma zakupnik gozda, če ima v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti registrirano dejavnost pod šifro 02.200 – sečnja oziroma 02.400 – storitev za gozdarstvo,
  • agrarna skupnost v skladu z ZAgrS, katere člani imajo v solastnini oziroma v skupni lastnini gozdno zemljišče.

Upravičeni stroški:

  • stroški nakupa in dobave nove mehanizacije oz. opreme za sečnjo in spravilo lesa in
  • splošni stroški do vključno 10 % upravičenih stroškov naložbe

Rok prijave:  od 18. 4.2017 do vključno 19. 6. 2017.