Financiranje obratnih sredstev – SID banka

Razvojno-spodbujevalni program SID banke za mikrofinanciranje poslovanja malih in srednje velikih podjetij

 

Razpisnik: SID banka
Datum objave: 07.02.2017
Namen: Namen programa je financiranje poslovanja MSP
Vrednost razpisanih sredstev: 23.055.555,56 EUR
Upravičenci: Mikro, mala in srednjevelika podjetja
Višina kredita: 30.000 EUR – 100.000 EUR
Obrestna mera: Pogodbena obrestna mera je sprejemljiva in enaka seštevku referenčne obrestnemere 6-mesečni EURIBOR in nespremenljivega pribitka, ki ga določi SID banka glede na oceno kreditne kvalitete kreditojemalca po metodologiji SID banke in ostale parametre določanja zadevnega pribitka**informativna obrestna mera za običajno kakovost zavarovanja znaša 6-mesečni EURIBOR+1,3% p.a.
Ročnost kredita: 2-3 let
Upravičeni stroški: Obratna sredstva (plače, material, trgovsko blago…)
Predmet zavarovanja: Zaloge, terjatve, osnovna sredstva, vrednostni papirji.
Veljavnost programa:
Skrajni rok za odobritev kredita je 31.12.2017
Rok za oddajo vloge za financiranje se izteče 31.10.2017
Skrajni rok za črpanje kredita po programu SID banke je 31.12.2018

 

Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje poslovanja malih in srednje velikih podjetij

Razpisnik: SID banka
Datum objave: 07.02.2017
Namen: Namen programa je financiranje poslovanja MSP
Vrednost razpisanih sredstev:  199.444.444,44 EUR
Upravičenci: Mikro, mala in srednjevelika podjetja
Višina kredita: 100.001 EUR – 1.000.000 EUR
Obrestna mera: Pogodbena obrestna mera je sprejemljiva in enaka seštevku referenčne obrestnemere 6-mesečni EURIBOR in nespremenljivega pribitka, ki ga določi SID banka glede na oceno kreditne kvalitete kreditojemalca po metodologiji SID banke in ostale parametre določanja zadevnega pribitka**informativna obrestna mera za običajno kakovost zavarovanja znaša 6-mesečni EURIBOR+1,3% p.a.
Ročnost kredita: 2-3 let
Upravičeni stroški: Obratna sredstva (plače, material, trgovsko blago…)
Predmet zavarovanja: Zaloge, terjatve, osnovna sredstva, vrednostni papirji.
Veljavnost programa:
Skrajni rok za odobritev kredita je 31.12.2017
Rok za oddajo vloge za financiranje se izteče 31.10.2017
Skrajni rok za črpanje kredita po programu SID banke je 31.12.2018