Sklad skladov – posojila za raziskave, razvoj in inovacije

Sklad skladov – posojila za raziskave, razvoj in inovacije  

 

SID banka, ki upravlja Sklad skladov, vzpostavljen z namenom financiranja gospodarstva in občin s koriščenjem evropskih kohezijskih sredstev, širi dostop do posojil za raziskave, razvoj in inovacije. Od 3. aprila bo 42 milijonov evrov denarnih sredstev mogoče pridobiti tudi neposredno preko SID banke.

 

Upravičenci:
– samostojni podjetnik,
– malo in srednje veliko podjetje,
– zagonsko podjetje oziroma start-up,
– veliko podjetje.

 

Nameni financiranja
Financiranje naložb v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva za:
– Povečanje raznovrstnosti proizvodnje v nove dodatne proizvode ali storitve.
– Bistvene spremembe v celotnem proizvodnem procesu v obstoječi dejavnosti.
– Bistveno izboljšanje obstoječih proizvodov, procesov ali storitev.
– Razvoj novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev.
– Izdelavo prototipov, predstavitve, pilotne projekte, preskušanje in potrjevanje novih ali izboljšanih proizvodov.
– Načrtovano raziskavo ali kritično preiskavo, katere namen je pridobivanje novega znanja za razvoj novih proizvodov.
– Spodbujanje raziskav,razvoja in inovacij, kjer so bila že pridobljena sredstva s strani EU.

 

Višina kredita:
– od 10.000 € do 10.000.000 EUR,
– 100% financiranje upravičenih stroškov.

 

Drugi pogoji
– Družba ob oddaji vloge posluje z isto davčno številko 6 mesecev.

– Družba ima na dan oddaje vloge najmanj 1 zaposlenega zapolni delovni čas.
– Družba ni podjetje v težavah.
– Družba nima neporavnanih obveznosti iz naslova obveznih dajatev.
– Družba nima za glavno dejavnost registrirane dejavnosti, ki spada v izključeni sektor.

 

Informativna obrestna mera
Izračuna se tehtana obrestna mera, ki je sestavljena iz 0 % obrestne mere* za 62,5% sredstev kredita ter pribitka izvajalca finančnega instrumenta za 37,5% sredstev.

(* 0% obrestna mera za 62,5 % sredstev kredita je višja le v primeru preseganja pomoči “de minimis”.)

 

Zavarovanje
Lahko vpis zastavne pravice na predmetu financiranja oziroma drugih zavarovanj skladno s pogoji.

 

Ročnost kredita

– od 3 do 9 let.

 

Način odplačila
Moratorij na odplačilo glavnice je 1/3 ročnosti kredita(od 1 do 3 let). Mesečna odplačila.

 

Rok za oddajo vloge za kredit
Rok za oddajo vloge je do porabe sredstev.